M-G¼-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-ºôG-GÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-I-DG-GÛ-»ÛG-MãGÅ-¾ïGÅ-q¼-‚ãP-ºhÝG


2007.05.26

{}ü üM-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-BôP-DôPÅ-ˆÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-I-DG-GÛ-º²Ûm-I-zTß-GZÛÅ-qºÛ-»ÛG-MãGÅ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-mP-mÅ-ÍP-GÅÞ¤-q-¾ôm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-ºôG-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-I-º²Ûm-I-zTß-GZÛÅ-»ôh-Å-hGÝ-»ôh-q-hï-hG-V-ljô¤Å-ˆÛ-fôG-mÅ-»ÛG-MãGÅ-¾ôm-q-zM-V- 86 hP-IPÅ-VßP- 24 ®¤-‚ãP-»ôh-m-»P- ÇS-¾ô-xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-»ÛG-MãGÅ-ˆÛ-Iâz-ºƒÅ-hP-zÇkݼ-m- ºhÛ-¾ôºÛ-»ÛG-MãGÅ-¾ôm-¤Dm-HÛ-¯-ºzô¼-HÛ-zM-V-ZÝP-z-»Ûm-ºhÝG- ÇS-¾ô-º²Ûm-I-zTß-GZÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-zM-V- 93 ®¤-»ÛG-MãGÅ-¾ôm-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-mP-GÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-I-¤P-Vï-z- M-G¼-GŸÝP-GÛ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-BôP-DP-mÅ-¤fÞm-Mã¼-GmP-zŸÛm-»ôh-TÛP- º²Ûm-BôP-DP-ºhÛ-zŸÛm- xÛ-¾ô- 1961 ¾ô¼- M-G¼-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-DP-hP-GŸôm-BïÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-mÅ-¸Þ¼-z®ßGÅ-GmP-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP- z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-GmÅ-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-¤P-Vï-zºÛ-mP-ÇÀôz-I-Vï-ºƒÛP-VßP-GÅÞ¤-±P-¤-»ôh-q-hP- ÇÀôz-I-hï-hG-GÛ-ºIô-Iôm-»ôPÅ-µôGÅ-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-mÅ-GbôP-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎