z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-¾-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-18
Share

{}ü üZï-V¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-ºzÞ¾-Mã¼-uÛ-¤ôÅ-ˆÛ-fG-GTôh-GmP-z-hï¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¾-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-VïÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-±z-ŸÝÅ-bï-Í-¼Û-M¾-Dz-ˆÛ-Vï-fôPÅ-Vï-ÁôÅ-hP-h¤ÛGÅ-zž-Eh-q¼-Tm-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-zŸÛm- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-ºzÞ¾-MãºÛ-IôÅ-Vôh-¾-Mz-Bô¼-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-Mã-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-¤fº-GTÛG-bà-Mz-Bô¼-GmP-z-hï¼-zôh-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-hÝÅ-m¤-»P-zXïh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü z;º-FÛ-¤VôG-GÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-mÛÅÛ- ÈïÅÛ-=‡- hP-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-G®ô- =ï‡-ÅÛ-=Û-¶ïmÅï- n¤-GZÛÅ-¾-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-wÞ¾-zºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôGÅ-hï-zŸÛm-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-ˆÛ-Oô¤-GŸÛºÛ-mP-Åï¾-fzÅ-hPü hï-»P-ŸÛ-zhï-hPü IôÅ-¤ô¾ü º±ï-¤ïh-ŸÛ-zü ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-»¼-MÅ-fôG-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-qºÛ-xG-¾Å-n¤Å-½ÀzÅ-Vïm-ŸÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-z-hï-mÛ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-Vïm-qô-ŸÝ-¤Dm-HÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-ºwï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-h-z¼-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-ÇÀh-xG-¾Å-GmP-z-hPü hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-zü zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-yâG-Í-¼ÛºÛ-mP-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-Gô-Ç+zÅ-GmP-z-ÅôGÅ-¾-XïÅ-ÅÞ-»Ûh-¼P-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།