z¾-»Þ¾-mP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-Å-GmÅ-¤Û-h¤PÅ-hz¼-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ãP-ºhÝG


2007-03-22
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-GZÛÅ-mP-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ãP-mÅ-ZÝP-f¼-¤Û-IPÅ-26®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-XïÅ- Å-DÞ¾-hï-GZÛÅ-mP-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-hP-Zï-zºÛ-z¾-»Þ¾-¿Ëô-DÞ¾-JËô¼-ŸïÅ-q-hP-hï-¤Ûm- ;-¾ºï-»-IôP-Çkï-GZÛÅ-mP-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-¿Ëô-DÞ¾-‡ï-¼»ï-º¤-Å-GmÅ-¤Û-¼ÛGÅ-¤×-È-lï-ÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-ºFâG-¯ôh-‚ãP-mÅ-ZÝP-f¼-¤Û-IPÅ-26®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ºFâG-¯ôh-‚ãP-zºÛ-XïÅ-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-µôP-DG-mÅ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-BôzÅ-Zïm-dôG-q-D-Çoôm-¼ôGÅ-¼¤-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-hP-ü DôP-±ô-hï-¼ÛP-xÛ-ºiô-ºFâG-¯ôh-‚ãP-źÛ-Å-DÞ¾-GZÛÅ-mP-º‚ô¼-Mã-»Ûm-q-Zïm-dôG-hqôm- ¼×¤-;Ý-¤º¼- D×-m¾- ŸÝ-zÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG-ü DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-z¼-ü ºFâG-¯ôh-‚ãP-źÛ-Å-DÞ¾-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-h-V-zbP-º²Ûm-fÞz-»ôh-q-hP-ü h-¿eºÛ-V¼-Zïm-dôG-qÅ-Å-GmÅ-hï-GZÛÅ-mP-w¼-ºIô-±ß¼-ºôP-‚-Mã-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG ¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-TÛG-GÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-hï-mÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-¤×-È-lï-ÅÛ-¤Û-h¤PÅ-fôz-fP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-qºÛ-¤Û-Ço-hP-fÞG-ºyh-‚-¯ÛÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-Gbô¼-Lô¾-wôG-¾ÞGÅ-hP-ü ºFâG-¯ôh-‚-Mã¼-¤×-È-lï-ÅÛ-±ôGÅ-q¼-ÇSôm-mÅ-I-OÛG-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG ¿Ëô-DÞ¾-‡ï-¼»ï-º¤- ¤×-È-lï-ÅÛ- ¤Û-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-ºFâG-¯ôh-hïºÛ-mP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¤Û-Ço-»ôPÅ-µôGÅ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-¼-ºyôh-GmP-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-GŸÛ¼-z¸ÞP-Gô-¤±ôm-»ôPÅ-µôGÅ-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-ˆP-ü hï-¿e¼-‚Å-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།