&GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-mP-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG


2007.12.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zzÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-ÍÛ-=-¾ºÛ-‚P-xô^-Å-GmÅ-=âºÞ-¼Ûm-¼P-BôP-GÛ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¾-ºzôh-Ç+ݾ-¤²h-ºhÝG h-¼ïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-mP-ŸÝ^-zŸG-ZÛm-IPÅ-11¼ÛP-GÛ-½ÀzÅ-Vïm-HÛ-VÛzÅ-zNå¼-¤²h-ºyÛm-DG-D-Å-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-¼ï-ŸÛG-¤WâG-OÛ¾-¤²h-q-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-=âºÞ-¼Ûm-Å-GmÅ-ÅÞ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-GmP-GÛÅ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hï-zŸÛm-ŸÛ-zhï-hP-‚¤Å-hP-z¯ï-z- ljÛP-Xï- º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¼ÛG-GŸÝP-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- ¼ÛG-GŸÝP-hï-zŸÛm-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼- M¾-uÛºÛ-uÛ-±ô^-»ôPÅ-µô^-Vïh-zhG-GTïÅ-ÆâP-Bôz-hP-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-‚-Mã-G¾-Vï-»Ûm-q-¤-¸h- zôh-¤ÛºÛ-ºfz-¯ôh-hï-iP-zhïm-HÛ-ºfz-¯ôh-GTÛG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ- =âºÞ-¼Ûm-Å-GmÅ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG »P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-zôh-¼P-z®m-¯ôh-JÀïP-¤-GmP-z¼- f-m-M-mG-ˆP-xãG-Nå¼-¾ï^-zTôÅ-¾-wm-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-zhG-GTïÅ-ÆâP-Bôz-hP-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-Vïh-zôh-¾-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zzÅ-»ôP-zºÛ-ºzh-¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-»P-z;º-°¾-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¼×ô¤-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ-»Þ¾-hïºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-zÁh-°¾-hÝÅ-ˆP- GôP-hP-¤±ßPÅ-qºÛ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG »P-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-IôP-Eï¼-¼×ô¤-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-n¤-qºÛ-¾ô-ºDô¼-±ô^-Vïm-fôG-Vïh-wïzÅ-zBPÅ-GmP-GÛÅ-¼-Áï-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¤×Û-Dï¾-Gô¼-¡-Vôz- ¤VôG-hP-qô-¾ïm-I-ÆÛh-º²Ûm- ¾×ïÁ-¶-¾ï-Å- hzÞÅ-qºÛ-mô-zhï-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-GŸm-n¤Å-hP-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-GmP-zºÛ-fh-¾-»P- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-n¤-;Ým-¿e¼-»Þ¾-hïºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-zMãh-mÅ-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎