&GôP-Å-¤VôG-¤Û-ÁÛ-ÇKm-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-Mã-ü


2007.12.12
&G

&G

{}ü üxÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-ÁÛ-ÇKm-¤Pº-ÇkïºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qôºÛ-mP-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-Çtï¾-ºhÝG-ü hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-ÁÛ-ÇKm-¤Pº-ÇkïºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô-GmÅ-»Þ¾- IôP-Eï¼- Íïm-Í-Ç~¼-HÛ-Å-GmÅ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-‚Å-q-»Ûm-m- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG ¤Û-ÁÛ-ÇKm-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qôºÛ-mP-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ- 19 hP- 20 Çeï-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¤²h-¼Û¤-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-Iâz-q-hP- ZÛm-GZÛÅ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-zÁh-DG-zŸÛ-®¤-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- GÅÞPÅ-zÁh-DG-GÛ-JÀïP-GŸÛ-G®ô-zô-ÁïÅ-¼z-hP-‚¤Å-z¯ïºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Ez-Çtï¾-GmP-ºhÝG-ü ¿ËG-hôm-hÝ-xÛ-±ïÅ- 20 ZÛm-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô-hï-GºÛ-mP-hÝ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-Gô-¾ºÛ-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-qºÛ-Dô¼-»ÞG-GÛ-Gmh-hôh-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-¤²h-ÇKô-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-¤Wh-ºV¼-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü &G &GôP-Å-¤VôG-¤ï-ÁÛ-ÇKm-GTßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô¼-xÛ-¾ô-1994 ¾ô¼-ŸzÅ-Åô¼-fïPÅ-hP-qô-ºDôh-GmP-»ôh-q-hP- hï-hÝÅ-GP-ZÛh-ˆÛ-GÅÞPÅ-zÁh-GÅm-¤Dm-¤Û-IPÅ- 9000 ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Å-GmÅ-ˆÛ-Gż-ÁôG-hï-GºÛ-z;ôh-GmP-ºhÝG-ü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¿e-ÍÛ-^-¾Û-mP-hÝ-ZÛm-IPÅ-zTß-GTÛG-GÛ-¤²h-ºV¼-zBP-zŸÛm-q-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎