&GôP-Å-¤VôG-mÅ-xÛ-¾ô-2008Gż-hÝ-zŸh-qºÛ-hGº-Çeôm-¾-º±¤Å-ºiÛ-GmP-ºhÝG


2007.12.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-ÅôG-qôÅ-G®ôÅ-qºÛ-xÛ-mP-GÛ-hh-¿km-¤Û-¤P-n¤Å-¾-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-GÅÞPÅ-VôÅ-z=Ûm-z°¾-GmP-¾ï^-Iâz-ˆÛ-XïÅ-ÅÞ- xÛ-¾ô-2008Gż-hÝ-zŸh-qºÛ-hGº-Çeôm-¾-º±¤Å-ºiÛ-GmP-ºhÝG &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ÅôG-qôºÛ-M¾-Å- ÍÞ-¾ºm-„Ë-bô¼- mP-»ôh-qºÛ-hGº-¿km-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-hGôm-qºÛ-„À-¤-hP-hGï-ºhÝm-n¤Å-ˆÛÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÅôG-qô-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-hP-zôh-mÅ-GZïm-ºyh-hÝ-wïzÅ-qºÛ-zôh-¤ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-Ç+¾-¿km-HÛ-Bï-ºIô-n¤Å-¾-zŸÝ^-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-mP-ºhÛ-¹ºÛ-xÛ-±ïÅ-22ZÛm-mÅ-±ïÅ-27z¼-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-hq¾-lô-Xï-ºWÛ^-‚ïh-ÇoP-¿Ë-13HÛ-z;º-hzP-hP-¸z-¾¤-„À-¤-¤Vôh-q-hP-hGº-¿km-xG-M-Vïm-qôºÛ-z;º-ºFÛh-z°¾-GmP-¤²h-q-¤-¸h- Xï-®ôP-D-qÅ-¤²h-qºÛ-h¤-Vïm-VôÅ-M¾-VïÅ-Iâz-ˆÛ-XïÅ-ÇoP-GÛ-¤Vôh-ºƒï¾-z=Ûm-z°¾-GmP-¾ï^-Iâz-¸Ûm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- h-¼ïÅ-ÅôG-qô-hP-zôh-mÅ-GZïm-ºyh-hÝ-wïzÅ-¤Û-n¤Å-zMãh-mÅ-ÅôG-qºÛ-¤Û-¤P-hP-GŸÛÅ-ÅÞ-ºDôh-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-¾ô-Gż-HÛ-º±¤Å-ºiÛ-z¯¾-z-hP- h-¼ïÅ-ˆÛ-VôÅ-ºƒï¾-Iâz-¤±¤Å-ÅÞ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ÅôG-qô-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-¤Û-¤P-n¤Å-mÅ-zdm-ŸÝ^-zÇe¼-ºzÞ¾-»P-ŸÝÅ-ºhÝG &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅ-ŸÝ-z¼-ÅôG-qôºÛ-¤Û-¤P-260¿ËG-hP-zôh-¤Û-zM-yG-¤P-qô- hï-zŸÛm-;ô-¼Û-»-hP-ÈôP-;ôP- mÝz-xô^-M¾-Dz-DG-mÅ-¤Û-¤P-¤P-qô-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎