༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ལ་བཀའ་སློབ།


2014-09-30
Share
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བཞིན་པ། ༢༠༡༤།༩།༢༧ ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བཞིན་པ། ༢༠༡༤།༩།༢༧
མཐུན་འགྱུར་པར་རིས།

ཆུ་ཆེན་མང་ཆེ་བ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་༩་ཚེས་༢༧་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཞིག་གོ་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན་ལ། དེ་སྔའི་དུས་རབས་ནང་གློག་བརྙན་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་དང་བསླབ་བྱ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་མང་པོ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་དང། བོད་ནི་འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་སྒང་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ལྟར། བོད་ནི་ས་མཐོ་པོ་དང་གནམ་གཤིས་གྲང་མོར་བརྟེན་ནས་གངས་དང་འཁྱགས་པ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་དུ་རྒྱུགས་བཞིན་པའི་ཆུ་ཆེན་གལ་ཆེ་བ་དང་མང་ཆེ་བ་དེ་དག་འབྱུང་ཁུངས་བོད་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གླིང་གི་མཁས་པས། བོད་ས་མཐོའི་མཁའ་རླུང་སྐམ་པོ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམ་ཆགས་ཐེངས་གཅིག་ཕྱིན་ན་སླར་ཡང་གསོ་རྒྱུར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམ་ཆགས་མི་འགྲོ་བར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་མཁས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤིག་གིས་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་པའི་ནང། འཛམ་གླིང་གི་ལྷོ་བྱང་རྩེ་མོ་གཉིས་ནས་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་མཚོན་ན། བོད་ལ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་གི་རིག་གཞུང་ཡོད་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་གཟབ་པའི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་དུས་རབས་༢༡ པ་འདིའི་ནང་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་དང་དངོས་པོའི་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ན༌ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསུངས་དེའི་ཐོག་ནས་དཔུང་པ་མཉམ་ཞིབ་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ་ཉི་མ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎