&GôP-Å-¤VôG-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-M¾-Å-¼×ô¤-hÝ-hï-¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.12.13
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-mô-zï¾-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-n¤-q-±ôºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-xÛ¼- hï-¼ÛP-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-M¾-Å-¼×ô¤-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-„À-Vïm-¤VôG-hP-¿Ëm-¤W¾-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-¤ïh-q-¼ïh- ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-M¾-ż-VÛzÅ-zNå¼-GmP-zºÛ-¼ÛP-GÛ-¤²h-ºV¼-DG-GÛ-DôPÅ-ÅÞ- G®ô-zô- ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-¾-Ghm-ºiïm-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-M¾-Dz-hïºÛ-mP-ZÛ-¤-zTߺÛ-¼ÛP-VôÅ-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¤²h-ºyÛm-zBPÅ-GmP- zŸÛm-qºÛ-fh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-q-hP-£GÅ- M¾-Dz-ÅÞ-»P-¼ÞP-zÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-fôG-¾-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-qº¤- GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-ŸÝÅ-q¼-Pô-Lô¾-»ôh-TïÅ-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛm-;ºP-GÛÅ-hï-¼ÛP-xÛ-iô-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎