&GôP-Å-¤VôG-mÅ-M-¼ÛGÅ-±ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zü


2008-03-28
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-GmP-»ôh-q-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-G¸ÛGÅ-bï-hï-¼ÛP-M-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-wï-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h-z¼-¤Û-¾ô-¿S-zTß-¿ËG-¼ÛP-¾-zôh-hï-M-mG-hP-¤Z¤-GmÅ-GmP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-zºÛ-xG-¾Å-ˆÛ-zMãh-¼Û¤-hP-¿ËG-q¼-hÝ-h-¼ïÅ-zôh-mP-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¤-¸hü hïºÛ-mP-mÅ-hôm-±m-GTÛG-mÛ-M-mG-bà-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-Mã-fôG-¤-ZÛh-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-Mz-Bô¼-GmP-z-hP-h-hÝP-¾PÅ-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü h-hÝP-M-mG-mP-hïP-Ç+zÅ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GÝÅ-ŸzÅ-hP-z¯Û-fôPÅ-fôz-qºÛ-Vïh-hÝ-¼P-hzP-¿km-q-hPü xÛ-Gž-mP-Gžü FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ˆÛ-hzP-zNå¼-¾-zdïm-qºÛ-GÝ-»PÅ-¿km-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-ÁÛG-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-hGôÅ-PïÅ-»Ûm-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-HÛÅ-zbôm-qºÛ-ºV¤-¤fÞm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¤VôG-GÛÅ-Mz-Bô¼-hP-hGº-¤ôÅ-ŸÝ-GÛ-»ôh-ˆP-ºV¤-¤fÞm-HÛ-uÛ-±ôGÅ-ŸïÅ-q-mÛ-¬-zXôh-¼P-hzP-hP-FÛ¤Å-ˆÛ-hzP-zNå¼-HÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-xôGÅ-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-hP-¼P-hzP-GÛ-Dô¼-»ÞG-¾-zdïm-mÅ-»ôP-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïhü G¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hï-¿e¼-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-q-»Ûm-±ï-hï-»ÛÅ-zôh-hP-mP-ÅôG Á¼-bà¼-;Û-ÅÛ-fm-zTÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-HÛ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-Åï¾-fÞz-Mã-»Ûm-qºÛ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-mÅ-M-mG-bà-±ôGÅ-qºÛ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-zdm-¿ËÛP-hP-M-mG-GÛ-zdm-¿ËÛP-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-Gb¤-zÁh-hï-»ÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ÁÛG-Á¼-MãºÛ-¼ï-z-Vïm-qô-‚ãP-»P-PôÅ-mÅ-zôh-M-mG-GÛ-¤Pº-ºôG-bà-Çkôh-Mã-¾Å-D-ƒ¾-¤Û-ºIô-zºÛ-ºzh-z¯ôm-WÛ-®¤-‚Å-ˆP-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-PôÅ-mÅ-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-¼Û¤-q-‚ïh-q-¤-¸hü Zï-V¼-xÛ-¹-3 qºÛ-±ïÅ-10 zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-¤Û-±ôÅ-h-z¼-M-mG-GŸÝP-¾-º²Ûm-qºÛ-ºDôm-º²Ûm-HÛ-n¤-q-z¸ôh-fzÅ-ƒ¾-bï-¿Ë-Å-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-mP-¾-zôh-¤ÛºÛ-¼P-ºGݾ-HÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-HÛ-nô-P¼-Vï-¼Þ-hP-¾Å-ºGݾ-HÛ-Pô-zô-M-Ez-bà-xÛm-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾Å-ºGݾ-hï-n¤Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-q¼-zdïm-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-¾Å-ºGݾ-hï-n¤Å- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-¤ïh-fh-M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-GP-ŸÛG-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-hP-¤f¼-hôm-M¾-uÛºÛ-Å-xôGÅ-GP-hÝ-GmÅ-qºÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-¤Û-¼ÛGÅ-GZÛÅ-z¼-HÛ-n¤-dôG-hP-hôGÅ-qºÛ-ºGôG-Aïm-n¤Å-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-hP-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-hï-zŸÛm-GÝ-»PÅ-hP-zŤ-ÁïÅ-fÞz-qºÛ-ÇKô-mÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-fzÅ-¾¤-zMãh-ŸÛ-ºIÛG-»ôP-fzÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།