&GôP-Å-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤ï-^Û-Åm-IôP-Eï¼-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-zü


2007.05.03
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¶Û¸-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-¤ï-^Û-Åm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-hÛ-¤Û¾-¶×-;Û-ŸïÅ-qºÛ-zMãh-¾¤-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m-ü 7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-IôP-Eï¼-hïºÛ-^ïm-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-HÛ-Gm¤-fP-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-IôP-Eï¼-¤ï-^Û-Åm-HÛ-uÛ-Ez-^ï¶-Åï¾-¶»ÛÅ-hzÞÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-Gm¤-fP-hÝ-7G&GôP-Å-¤VôG-wïzÅ-zÅÞ¼-zT¼-»ôh-q-hP.ü Å-GmÅ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-zL¾-zÅ-¾G-hÝ-¤W¾-h¼-hP-¤ï-bôG-ÅôGÅ-ºEï¼-mÅ-wïzÅ-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-Ç+ô¼-¶Û¸-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-¾-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü uÛ-mô¼-7GôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-Ç+Ý-zŸÝGÅ-GmP-¼ÛP-ü Å-GmÅ-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-G¾-VïºÛ-mP-qºÛ-dïm-GŸÛ-ŸÛG-bà-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-hP-ü Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïhü 7GôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤ï-^Û-Åm-Å-GmÅ-ÅÞ-VÛzÅ-zNå¼-zBP-qºÛ-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-hP-hï-zŸÛm-Å-GmÅ-zhï-ºWGÅ-¾Å-DP-ÅôGÅ-ˆÛÅ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-BôzÅ-¤Û-Ço-Vïh-z®ßGÅ-ˆÛÅ-Ç+Ý-ºxºÛ-ÆâP-BôzÅ-¾Å-hôm-DG-±G-±ßh-PP-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡུན་རིང་སྒོ་རྒྱབ་པའི་བོད་དང་བལ་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒོ་བཅུ་བཞི་སྒོ་ཕྱེ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎