&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ô¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-ºhÝG


2008-03-29
Share
&G

&G

{}ü üzôh-mP-M-mG-GÛÅ-iG-¯çz-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-±ô¼-º±ï-z-¤ïh-qºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-zhïm-qºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-ºhÝGü ÇS¼-h‚Ûm-WÛÅ-M-G¼-fôG-hzP-Nå¼-‚ïh-Ç+zÅ-M-G¼-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-zhG-ZÛh-Vïm-qô-Gm-jËÛ-¤VôG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-Pô-Lô¾-‚-MãºÛ-¾¤-¸z-¤ô-zÇem-GmP-¤²h-qºÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-zôh-qºÛ-m-GŸôm-±ôÅ-zBôh-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hï¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Mz-Bô¼-»ôh-TïÅ-z;º-GmP-z-ŸÛG- w×-¼ïm-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-¸Å-zTh-¾-zŸÝGÅ-q-mÛü ¼P-GŸm-GZÛÅ-¾-º±ï-z-¤ïh-qºÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-»Ûm-¤ôh-ˆP.ü ¤f¼-¿ËàP-zôºÛ-¼P-hP-GŸm-HÛ-¾ÞÅ-ÆôG-hô¼-z-mÛ-º±ï-zºÛ-¾Å-»Ûm-q¼-hï-ÇS-z;º-ÇÀôz-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།