&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¤ÛÅ-iG-qôºÛ-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-q-»Ûm-m-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-Mã-ü


2008-03-25
Share
&G

&G

{}ü ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- G¾-ÆÛh-zôh-mP-hP-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-GŸm-hÝ-M-¤Û¼-iG-qôºÛ-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-q-»Ûm-m- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-±ß¾-zB¼-hÝ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝGüü ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-jËÛ-¾Û¼-mP-VôÅ-ˆÛ-ÇKô¤-Oæz-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-GmP-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-GP-¼ÞP-hÝ-iG-qôºÛ-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-q-»Ûm-q-hP- P-hGôPÅ-q-ŸÝ-»Û-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-w×-¼m-Åï-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-ŸÝÅ-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¾¤-zôh-mP-GÛ-¸ÛPÅ-ºFâG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Ç+ݾ-ÇÀôP-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-¼ïh- ºôm-ˆP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hï-¿e¼-»Ûm-q-PôÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-qºÛ-D¼- M-¤Û-¼ÛGÅ-hP-GÝP-ƒm-bP-¾-z¯Û-z;ݼ-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¤-¸h- Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-¤P-Vï-z-¿e-zºÛ-fôG-mÅ-GÝm-ƒP-bP-hP-Zï-q-»ôh-¾ÞGÅ-z;º-z°¾-GmP-ºhÝG GÅÞP-zÁh-hï-zŸÛm-ZÛm-GTÛG-GôP-JËÛ¼Û-ÅÛ-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-zôh-hôm-hôm-GZï¼-z-D-ÁÅ-ˆÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-‚Å-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-GmP-z-ŸÛG-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།