zôh-mP-M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛÅ-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-zbP-hP-GbôP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü


2005-12-29
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-µâm-¤-M¾-¤±m-mô¼-zÞÅ-zôh-mP-Vz-ÆÛh-zdm-¿ËÛPÅ-hP- zhï-BÛh-wÞm-±ôGÅ-q-»ôh-¾ÞGÅ-xÛ-zOGÅ-‚Å-bï-M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-ºGô-FÛh-±ô-„Àô-»Ûh-±Û¤Å-qô-»ôP-fzÅ-‚Å-»ôh-ˆP- hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-mÛ- zôh-mP-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-zl¾-zÁÛG-±zÅ-Vï-zbP-hP-GbôP-¤ÞÅ-»Ûm-Ç+ô¼-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-¼ôºÞ-=¼-Åï-Gż-Çtï¾-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q- =ï-¼Û×-w×Û¼Û¾- HÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-µâm-¤-M¾-¤±m-mô¼-zÞÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-®¤-¼ÛP-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-z¿e-Ç+ô¼-‚Å-XïÅ-zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-zhï-BÛh-»ôh-¾ÞGÅ-xÛ-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-¸ï¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-z®m-z;º-GbôP-GÛ-»ôh-TÛP- z;º-z¯Û-hP-¾ïm-¤-ŸÝ-¤Dm-¼ÛGÅ-hGôm-Çkï-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP- &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-GŸÛÅ-¾ÞÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ô¼-z;º-ÇÀôz-wïzÅ-hôm-¾- M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-z®m-z;º-zbP-zºÛ-ºôG- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-¤Û-ŸÝ-fzÅ-¤ïh-‚ãP-m- hï-¿e¼-‚Å-m-¼P-ZÛh-¤m¼-GTôh-¾Å-BôzÅ-fÞz-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- ¤±m-h¤Å-ŸÝÅ-m- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-Eh-q¼-¤Û-ºhÝG-TïÅ-fÞGÅ-z¯ï-Vïm-qôºÛ-z;º-ÇÀôz-ÇÀ¼-»P-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།