M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-¾PÅ-xôGÅ-¤FïGÅ-qô-º²Ûm-zŸÛm-»ôh-qü


2007.06.19

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-zôh-¾-hôm-h¤-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-»ôP-zºÛ-fÞGÅ-z¯ôm-GmP-zŸÛm-»ôh-¼ÞP- M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-ºGº-¼ïÅ-¾PÅ-xôGÅ-¤FïGÅ-qô-º²Ûm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-ºGôG-Aïm-ºyh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-mïºÞ-²Û-¾ïm-IºÛ-M¾-Å- ¶ï-¾ÛP-=ïm- mP-GÛ-M¾-»ôPÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-z;º-GmP-ºhÝG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-ºDôh-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-GZm-yP-Vï-zºÛ-h;º-ÇkÝG-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-M¾-uÛºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Åï¤Å-z¸P-ÇKô-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-G¾-ÁÛm-bà-Vï-Ç+ô¼-z;º-GmP-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºGº-¼ïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÛ-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-¤±m-h¤Å-ŸÝ-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hq¾-º‚ô¼-fôG-mÅ-zôh-XïÅ-¾ÞÅ-fïzÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ- zôh-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-hP-M-mG-mÅ-zôh-D-ƒ¾-hôm-hÝ-¤-GZï¼-z¼- zôh-¤ÛÅ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP- ¤fº-m-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¼ï-ºGÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-q-PôÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ïh- hïÅ-m- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-mÅ-M-mG-hP-zôh-wm-±ßm-GZÛÅ-wm-Vïh-hÝ- zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-hôm-GZï¼-GmP-zŸÛm-q-hï¼-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qôÅ-Mz-Bô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-»ôh- »Ûm-mºÛ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-h-hÝP-»P-¾PÅ-xôGÅ-¤FïGÅ-qô-º²Ûm-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-z;º-°¾-ºhÝG- »P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¤Û-ºzô¼-VßP-¾- ¼P-‚ãP-fôm-DÞPÅ-xãG-qºÛ-zôh-hï-hïP-¼zÅ-Tm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-fÞGÅ-ºhôh-»ôh-ÇezÅ- hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-V-mÅ-zŤ-„Àô-zbP-±ï- zôh-hï-M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-DôPÅ-ÅÞ-GmÅ-q-»Ûm-m- zôh-¾-Dï-wm-Vï-z-»ôh-¾ÞGÅ-mïºÞ-²Û-¾ïm-IºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-z;º-GmP-ºhÝG- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-TÛG-‚ãP-±ï- hïÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP- zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-zTÅ-q-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-fÞz-Mã-hP-zôh-mP-GÛ-h-»ôh-GmÅ-zz-¾-¤Û-ºzô¼-zM-95 hGº-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-ˆP-z;º-°¾-GmP-¤²h-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎