7G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q¼-¼P-hzP-hGôÅ-¾Þ‡-z;º-GmP-zü


2008-03-26
Share

zôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-¼P-hzP-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-¤Dô-Oæz-‚ïh-zTßG-hGôÅü

{}üü &u Û-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅü zôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-¼P-hzP-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-¤Dô-Oæz-‚ïh-zTßG-hGôÅ-¾ÞGÅ-z;º-GmP-»ôh-ºhÝG zôh-mP-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-HÛ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-M¾-Å-¿Ë-ÅÅ-G®ôÅ-Å-DÞ¾-¤P-qô-ŸÛG-mP-ü zôh-¤Û-±ôÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å- ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-iG-Gmôm-‚Å-q¼-zdïm-GmÅ-±ß¾-²-iG-bà-xÛm-»ôh-¼ïhü h-z¼-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-»P-mP-zôh-mP-mÅ-ºhÛ-DÞ¾-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-hP-ü »P-m-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-‚Å-q-DG-¾Å-GŸm-HÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-Gž-qô-ŸÛG-ÁïÅ-dôG-fÞz-¤ïh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-DG-TÛG-¿Ë-źÛ-mP-ºIô-Mã¼-VôG-¤Vm-vh-mÅ-h-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-DôP-±ô-¿Ë-ż-ÇÀïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-zºÛ-Ç+zÅ-Gm¤-fP-mÅ-¿Ë-ż-zBôh-qºÛ-¾¤-Ÿô¼-¾-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¤-¸h-DôP-±ô-G¼-ºIôºÛ-ż-XïÅ-ºhïh-Mz-mÅ-»ôP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝG zôh-mP-Å-GmÅ-Å-fôG-bà-GmÅ-±ß¾-Gž-qô-ŸÛG-ŸÛz-¤WâG-‚ïh-fÞz-Mã¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-zbP-º²Ûm-‚ïh-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¤Þ-¤fÞh-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-q-ZG-TÛG-¾-ÅôP-hï-®¤-¼ï-z-¤ïh-q-¼ïhü

7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-ºIô-fÞz-q-»G-qô-¼ïh-¾-G¾-ÆÛh-DôP-±ô¼-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚-MãºÛ-¼P-hzP-V-±P-vôh-q-»Ûm-m-hï¼-P-±ôÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-z;º-GmP-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-7G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅü xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-zôh-mP-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-‚ãP-Aïm-HÛ-Mz-¿YôPÅ-¾ô-MãÅ-ˆP-Gž-qô-dôG-fÞz-q-ŸÛG-PïÅ-q¼-hGôÅ-ˆÛ- ¼ïh-¤-Gbô‡-xÛ¼-iG-Vïh-zTôÅ-¤ºÛ-GmÅ-±ß¾-z¸ô-¤Û-ÆÛh-q-¤-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།