hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-GmP-Mã¼-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-zü


2005-12-27
Share

{}ü ühq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-GmP-Mã¼-ºƒï¾-»ôh-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-mÅ-ˆP-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-M-Vï-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ͤ-¼-¶-bÛ¼-¼ÛP-¤Ûm- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-GmP-Mã¼-hzP-Vïm-BzÅ-ºWâG-ŸÝ-¤Dm-ZÛ-ÈôP-GÛ-„Ëà-Áô-;ºÛ-VôÅ-±ôGÅ-®¤-¤-»Ûm-q¼-GmP-»Þ¾-Å-GmÅ-ˆÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-mÅ-ˆP-Vß-JÀôG-hP-ºIâ¾-¾¤-º²âGÅ-zCæm-¾Å-GŸÛºÛ-fôG-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-ºƒï¾-»ôh-h¤ÛGÅ-zž-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-¾Å-‚ïh-Ç+Ý-ŸzÅ-¶Û-Wï- ¤ô-Èm-HÛÅ-GÅÞPÅ-q¼-¿e¼-mü hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-GmP-źÛ-Å-DÞ¾-hÝ-Çeôm-qºÛ-Ç+Ý-z½‰m-zŸïPÅ-Mã-hP-ü h-G-mP-zŸÛm-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-ºIâ¾-¾¤-ÅôGÅ-z¸ô-zCæm-‚ïh-Mã¼-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-mÅ-ÈÛm-ÇKô¼-Å-»-¿S-zTß-P-GZÛÅ-®¤-ºIô-ÅôP-zbP-»ôh-ºhÝG »P-z;º-hzP-Gô-zOÛGÅ-ŸÝ-¤Dm-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»G-¾ü M-z¾-ºƒâG-GÅÞ¤-hP-zôh-mÅ-wïzÅ-qºÛ-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-ºi-¤Ûm-hP-GŸm-»P-Í-¼Û-hP-»Þ-¼ôz-»Þ¾-Iâ-DG-mÅ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-®¤-Vïh-zT¼-ŸÝ-MãºÛ-±ôh-¯ÛÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-¾-hïºÛ-DôPÅ-ÅÞ-Gmh-»ôh-¤Û-ÇoºP-¤P-hG-TÛG-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ¤²h-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-¿e¼-mü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-DÞ¾-hï¼-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-GZÛÅ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-GÛÅ-±ïÅ-¿S-mÅ-z¸ÞP-fôG-¤¼-Å-xôGÅ-¼z-GmÅ-hP-Vô-G- hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-±ïÅ-zMh-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-ÇSôm-ºIô-hP-ü hPôÅ-GŸÛºÛ-z;º-hzP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-hÝÅ-ºDô¼-z;º-hzP-fôG-¤¼-xÛ-¾ô- 1954 ¾ô¼-GmP-z-hP-ü h-¼ïÅ-hÝÅ-ºDô¼-z;º-hzP-fïPÅ-GÅÞ¤-zTß-q-hï-VGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།