&GôP-Å-¤VôG-¾-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-ºzÞ¾-Mã-ü


2008-04-01
Share
&G

&G

{}ü ü»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-„Ëï¾-WÛ»ï¤-HÛ-M¾-Å-„Ë-¼-Åï¾-Åï-mP-»ôh-qºÛ-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-w×-¼ïm-ÅÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- „˼-mº-^ï-;ô-V×¼- HÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-D-ÇSôm-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-10 zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-mP-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-nô-P¼-M-Ez-Vï-¼Þ-xÛm-qºÛ-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-FG-iÛ-iô-zºÛ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-qÅ- zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-¾-„Àô-º±z-Vïm-qô-»ôh-q-hP-‚-uôh-hï-hG-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-z-¤-¸hü zôh-M-GZÛÅ-z¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-hôm-wm-¿km-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zºÛ-XïÅ-h-¼ïÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-qÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-„Ë-¼-Åï¾-Åï-mP-GÛ-»ô-¼ôz-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-TÛPü hï-mÛ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-±ôGÅ-G®ô-Å×ô-¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-DôP-GÛ-±ôGÅ-G®ôºÛ-¾Å-GmÅ-¤-ºHã¼-GôP-GÛ-¾Å-hôm-fG-GTôh-ŸÛG-»Ûm-q-hP-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Gż-q-w×-¼ïm-ÅÛ-hzÞ-FÛh-mÅ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-¾-h-¼ïÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-qÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-ºzÞ¾-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºhôh-q-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-iG-qô-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།