&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-iG-¸ÛP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Û-¼ÞP-ŸïÅ-z;º-GmP-ºhÝG


2008-03-18
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-z;º-GmP-z¼-G¾-bï-zôh-mP-iG-¸ÛP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Wï-Ÿm-Wï-ÇkÝG-bà-ÅôP-z-»Ûm-m- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-ˆÛ-¤±m-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-hïºÛ-fh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-xG-¼ôGÅ-iâP-Vï-ÇeG-¿Ë-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-h-¿e-GôP-hÝ-z;º-GmP-z-hï- G¾-bï-zôh-¤Û-±ôÅ-h-¿eºÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Gž-Çeôm-GmP-zºÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-ÇKô-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-¼ï-GmP-MãºÛ-¯-hôm-hï-hP-Mz-ºG¾-HÛÅ-iG-qôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã-ºhï¤Å-D-‚Å-q-»Ûm-m- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¿eºÛ-zôh-GŸÝP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-ºGm-zŸïÅ-GmP-zŸÛm-q-ºhÛ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-GÛ-»Ûm-¾ÞGÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¾Å-»P- zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &M ¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤±m-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-GÛ-ŸïÅ-z;º-GmP-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-Gž-ºIï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-¼ïÅ-Zï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hzôm-Tº-„˺ô-»ÛÅ-zXôh-q¼-zôh-mP-iG-¸ÛP-GmÅ-ÇePÅ-‚ãP-z-hï-±ô-bØ-¾ºÛ-D-ƒ¾-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºV¼-ºGôh-‚Å-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-ż-z;º-GmP-»ôh-q¼-zôh-¤Û-±ôÅ-iG-¸ÛP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Û-¼ÞP-z¼-z¸ôh-ÇKô¤Å-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།