M-G¼-mP-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-G¸ÛGÅ-¤ô-ŸÛG-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2005.11.26

{}ü üM-G¼-Á¼-xôGÅ-IôP-Eï¼- ;ô¾-;-‡- mP- W×-=Ûm-^º-Åï- ¤ï-ºDô¼-zzÅ-±ßGÅ-ˆÛ-Zï-ºI¤-hÝ- ÅÞ-W-‡- Å-^m- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hï¼-M-G¼-mP-GÛ-zôh-ˆÛ-¤²º-IôGÅ-±ôGÅ-qÅ-Gô-OÛG-GmP-Çeïü zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-G¸ÛGÅ-¤ô-ŸÛG-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hï¼- zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-G»G-hP.ü GPÅ-ÅïP.ü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-¼Å-qºÛ-ƒô-GŸÅ- ÅôGÅ-h¤PÅ-Fôh-hÝ-ºFz-Çeôm-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-MãºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-ÅP-ZÛm-hzÞ-±ßGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü Å-GmÅ-hï-mÛü zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-q-¸ï¼-zºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-‚ïh-źÛ-Å-DÞ¾-IGÅ-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hï-G¼-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKô-GmP-z¼-„ËïP-JËô¾-¾ïºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-¤Dm-hP-ºIï¤Å-Çeôm-Nå-°¾-zü ¼Û-¤ô-ºƒÛ-¤Dm- qÛºÞ-Å-;¼- HÛÅ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKô-hï-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- M-G¼-hP-zôh-¼ÛGÅ-¤²º-IôGÅ-q-±ô-¤Z¤-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¹ôÅ-G¼-z-hP-¼ô¾-h‚PÅ-q-±ôÅ-ºFz-Çeôm-ŸÛG-ˆP-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü Å-GmÅ-hï¼-MP-fG-¼ÛP-qô-mÅ-ºFz-ÇSôm-hÝ-wïzÅ-¤Dm-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-q-hï-mÛ-M-G¼-;-¾ôm-Ç~äG-DÞ¾-HÛ-GPÅ-Tm-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-q-¸ï¼-z-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü hï¼-zdïm-Å-GmÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-ºFz-Çeôm-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-GmP-Mã-»Ûm-qÅ-Zï-Dô¼-mP-¤Û-¿eh-¤ô-z-¤P-qô-wïzÅ-º²ô¤Å-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎