zÞïh-±ô-G¸ÞGÅ-qôºÛ-¿YÛh-±h-±h-¾Å-zL¾-±ï-yâ-GÝ-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Zïm-±zÅ-»ôh-qü


2006-09-29
Share

{}ü üzÞïh-±ô-yâ-GÝ-BïÅ-Mã-»ôh-q-±ô-Á-MG-q-VGÅ-mÅ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-¿YÛh-±h-±h-¾Å-zL¾-±ï-yâ-GÝ-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Zïm-±zÅ-»ôh-q-Ǩm-q-hP-¼ÛG-GTÛG-@P-º²Ûm-qÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ- ȼ-¶-iï- ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-ºyôh-zÇeïm-Çkï-±m-HÛ-Ǩm-q-¤DÅ-hzP- Íï-iÛ-¶¼-^ô- ¶Û-¾×-¤×ô¼- mÅ-zÞïh-±ô-yâ-GÝ-hP-qô-BïÅ-qºÛ-XïÅ-¾ÞÅ-qôºÛ-¿YÛh-±h-Mãm-¿km-HÛ-±h-GŸÛ-¾Å-zL¾-±ï-¤-ºôPÅ-yâ-GÝ-GZÛÅ-q-hï-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-FG-Áïh-¤fô-qô-hP-ü TÛ-mÛºÛ-mh-GŸÛ-ÇÀïzÅ-»Å-ÅôGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-yh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü hï-zŸÛm-zÞïh-yâ-GÝ-BïÅ-Mã-»ôh-q-±ô¼-¿YÛh-±h-Mãm-¿km-±h-GŸÛ-¾Å-¤P-qô-¤-zL¾-»P-TßP-¸h-¤fô-¼Þ-xÛm-q-®¤-HÛÅ-ˆP-yâ-GÝ-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¤Û-ºi-z-»ôP-GÛ-»ôh-q-hP-ü ¿YÛh-±h-¼P-ZÛh-ˆÛ-G¸ÞGÅ-qºÛ-±h-GŸÛ-¾Å-zL¾-zºÛ-yâ-GÝ-BïÅ-Mã-»ôh-qºÛ-Í-¤-±ô¼-yâ-GÝ-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-mh-GŸÛ-ºi-¤Ûm-»ôP-MãºÛ-Zïm-±zÅ-È-TP-GÛ-Vïm-qô-»ôh-q-GÅÞP-zŸG »P-Ǩm-q- Íï-^ï¤-Ç~ï-¾ï¤- mÅ-GÅÞP-m-ü zÞïh-yâ-GÝ-BïÅ-Mã-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-¿YÛh-±h-±h-¾Å-zL¾-zºÛ-Gmh-hôm-hï-Ǩm-q-±ô¼-Ǩm-DP-mP-Mãm-¿km-mÅ-ºyh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü zÞïh-yâ-GÝ-BïÅ-Mã-»ôh-q-±ô-hP-¿ËG-q¼-hÝ-yâ-GÝ-hP-qô-BïÅ-qºÛ-XïÅ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-¿YÛh-±h-»P-hÝ-GbôP-Mã-hïÅ-¤-ºôPÅ-yâ-GÝ-GZÛÅ-q-GÅÞ¤-q-BïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-mh-GŸÛ-ºi-¤Ûm-¤Û-»ôP-zºÛ-ÇSôm-ºGôG-‚-fzÅ-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།