z;º-¸Þ¼-¹-z-±ï-¼ÛP-¤VôG-hGôPÅ-q-µôGÅ-qºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-Pô-¹-z-±ï-¼ÛP-¤VôG-hGôPÅ-q-µôGÅ-qºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG- DôP-mÛ-xÛ-¾ô-1948 ¾ô¼-ºFâPÅ-ÁÛP- ÇÀôz-I-hP-¤fô-ÇÀôz-fôm-XïÅ-xÛ-¾ô-1972 ¾ô¼-GŸÝP-ŸzÅ-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-zŸÝGÅ-GmP- xÛ-¾ô-1976 ¾ô¼-Íô-¼Û-Å-wÞm-±ôGÅ-JÀÛP-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-¤Z¤-£ï¾-iâP-Vï-hP- xÛ-¾ô-1980 ¾ô¼- GmÅ-Çt¼-hP-£GÅ-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-hP- xÛ-¾ô-1985 hq¾-º‚ô¼-iâP-VïºÛ-¤²h-ºGm-xÛ-¾ô-1994z¼-zŸïÅ-»ôh-TÛP- hï-XïÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ºôÅ-¤Û¼-ºhï¤Å-OæGÅ-GmP-¿e¼-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-Çeï-xÛ-¾ô-1994 mÅ- xÛ-¾ô-1996 z¼-hq¾-º‚ô¼-z;º-„Àôm-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-q-»Ûm-q-¼ïh- hï-XïÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-‚P-Í-¤ï-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾-zÇ+ô-zŸG-GmP-z-¿e¼-xÛ-¾ô-2000 ¾ô-z¼-¾ô-¤P-ŸzÅ-ŸÝ-GmP-¤f¼- LÅ-»ô¾-¾-wïzÅ-bï-Í-¼ÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-mP-¾ô-ÁÅ-¼ÛP-xG-¾Å-GmP-»ôh-q-¼ïh- Zï-¾¤-Mãm-¼ÛP-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-zhï-¤Ûm-‚ãP-Çeï-¤f¼-hGôPÅ-q-XôGÅ-qºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG- z;º-¸Þ¼-h¤-q-Ç+Ý-Pô-¹-z-±ï-¼ÛP-¤VôG-mÛ- Ç+Ý-±ï-ÉÛ¾-qô-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-GÛ-ŸzÅ-ºhïGÅ-¿ËG-zŤ-n¤-hG-ŸÝÅ-qºÛ-¤²h-XïÅ-Vï-zºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- ºhÛ-G-Í-¼ÛºÛ-M¾-źÛ-DÞ¾-hÝ-GmÅ-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôÅ-h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-Vïh-Ÿ¾-ºhôm-hP-fÞGÅ-Ǩôm-GmP-zŸÛm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།