zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-ZÛm-iâG-xÛm-»ôh-qü


2007-07-14
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-ºôG- zôh-¼ÛGÅ-hP-„ÀPÅ-z-¤Û-IPÅ-zTß-zŸÛ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP-zŸÝGÅ-mÅ-ZÛm-IPÅ-iâG-xÛm-»ôh-TÛP- Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-¿YÛh-±h-;Û-¾ô-D-ÁÅ-VG-»ôh-q-¤-¸h- »¼-zŸïPÅ-Ç+zÅ-¤Gô-»Þ¼-ºDô¼-zºÛ-Ç+Ý-P¾-ºyh-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-ZÛm-¤-iâG-qºÛ-ZÛm-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-ÇS-iô-V¼-q-ym-zÞ-zzÅ-bï-Gm¤-GÁÛÅ-GP-¾ïGÅ-‚ãP-ºhÝG- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-GÅÞ¤-¾-ŸzÅ-ˆÛ-±-iôh-Z¤Å-mÅ-IP-¤ô-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP-„ÀPÅ-ŸzÅ-ŸÝ-z-±ôÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-xôGÅ-GP-fh-mÅ-ŸzÅ-ŸÝ-z-hP-„ÀPÅ-¤Û-ZÝP-z-»ôh-TÛP- w×-¼m-ÅÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-„Àô-z¸P-hP-¹-z-¤±¤Å-¤Vôh-GZÛÅ-ˆÛÅ-ZÛm-¿e¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛ-Hôm-VÅ-ºFâh-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-Å×¼-¶ô-jË-»×-¾Å-‚ïh-q-hP- ¾-hÐGÅ-„Ëôl-¶Û-Ⱥ¼-HÛ-±ôP-qºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-¤Û-GÅÞ¤-Vïh-GbôP-GmP-z-zTÅ-ˆÛÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP- GP-TÛºÛ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-¾Å-hôm-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-FÛ¤Å-¤fôºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-IGÅ-Tm-ŸÛG-GÛ-G®ôÅ-M-G¼-HÛ-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-¤P-qôÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-hÝ-¸Å-zTÅ-Pô-Lô¾-z-±ô¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-D-Å-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¿S-zM-¿ËG-GÛÅ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།