ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ºÛ-mP-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-zMz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¿Ëô-hP-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-¤ÛºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-22000 ®¤-¾-ºw¼-»ôh-qü


2004-12-27
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ºÛ-mP-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-zMz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-Wï-Vï¼-MÅ-bï-¿Ëô-hP-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-¤ÛºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-22000 ®¤-¾-ºw¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-JÀÛP-ym- ÅÞ-¤-‡-¼º-ŸïÅ-qºÛ-mP-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-¤±ôºÛ-mP-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-ÁÝGÅ-Vï-zMz-q¼-zdïm-mÅ-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-MÅ-qÅ- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-¤-¤f¼-»P-¤Û-IPÅ-6289®¤-ºVÛ-Bôm-‚ãP-z-hP-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-mP- Ím-^-¤m- hP- mÛ-Dô-„˼- JÀÛP-ym-mP-Gmôh-Bôm-±zÅ-Vï-‚ãP-zÅ-DÞ¾-hïºÛ-¤Û-¤P-3000 ®¤-±ï-ÆôG-Áô¼-z-hP-»P-ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-mP-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-70 ºfÞh-qºÛ-¤Û-¤P-5880ºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q- hï-zŸÛm-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-¤Û-¤P-4491 »P-fï-»ï-¾ïm-IºÛ-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-¤-¤f¼-»P-¤Û-¤P-839Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-¤Û-IPÅ-7200©Å-Bôm-zbP-»ôh-q-¼ïh- hï-hP-¤±ßPÅ-q¼-¤×-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-mP-¾ô-VßP-‚ÛÅ-q-hP-Lm-ºDôGÅ-ºfÞh-qºÛ-¤Û-IPÅ-44 hP-ºz¼-¤ºÛ-mP-ÇÀôz-yâG-zTß-hP-¾ô-12 ‚Å-qºÛ-zÞô-ŸÛG-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-¼ïh- h-V-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-MÅ-bï-Gmôh-Bôm-±zÅ-Vï-wôG-qºÛ-GôP-ŸÝÅ-Å-GmÅ-DG-¾-M¾-mP-hP-M¾-uÛºÛ-P¾-Åï¾-¼ôGÅ-Bô¼-DG-º‚ô¼-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།