zôh-mP-²-iG-GÛ-hôm-Aïm-ºôG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-IPÅ-±h-Wï-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-ºhÝG


2008-03-24
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-HÛ-hôm-Aïm-mP- h-V-¼-ºyôh-fÞz-q¼- zôh-¤Û-140 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-DÞPÅ-Bï¾-¼-ºyôh-fÞz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-Ez-Çtï¾-HÛ-mP- zôh-mP-h-¼ïÅ-¤Û-¤P-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-HÛÅ- zôh-¤Û-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï- GôP-ŸÝÅ-IPÅ-ºzô¼-hï-¾Å-¤P-z-Pô-vôh-fÞz-ˆÛ-»ôh-ˆP- ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-¾ô-MãÅ-¾-Z¤-ŸÛz-GmP-zŸÛm-q-hP- ¾ô-MãÅ-V-±P-Gmh-hôm-¼-ºyôh-ºwï¼-z-‚ãP-¤±¤Å- ŸÛz-yºÛ-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- »P-h-¿e-zôh-GŸÝP-¤P-²-iG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-¾-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-mP- xÛ-¹-3 qºÛ-±ïÅ-14 mÅ- M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-¼Ð-¤ô-VïºÛ-hGôm-q¼-¤fº-zÇ+ô¼-HÛÅ-¸Å-hP-Vß-z;G-qºÛ-Aïm-HÛÅ- hGôm-qºÛ-IÔ-fôGÅ-¤ïh-ŸÝ-z-ŸÛG-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-hP- h-¿e-hGôm-Çkï-GŸm-DG-¾ºP-h;º-P¾-hï-¼ÛGÅ-ºyh-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།