»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-GmP-zü


2008-03-18
Share

{}ü ü»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG- Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-mP-¤Û-EÛ¤-±P-n¤Å-¾-fÞGÅ-GÅô-GmP-ºhÝG zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gž-zÁh-ºy¾-¤¼-GmP-hGôÅ-¾ÞGÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- xôGÅ-±P-¤Å-ÇePÅ-º²Ûm-GmP-hGôÅ-ŸÛP- ¿ËG-q¼-hÝ-M-¤Û-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-zôh-¼ÛGÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-±ô¼-iG-Gmôm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-mm-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG- »ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-¬-zXôh-¼P-hzP-hP- ŸÛ-zºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-‚-MãºÛ-fôz-fP-»ôh-q-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¤-¸h- M-mG-GŸÝP-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-zºÛ-fôG-¾G-zÇe¼-‚ïh-xôGÅ-fh- M¾-uÛºÛ-PôÅ-º²Ûm-»ôh-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-¿e-Iâz-hP-¤fÞm-q-hGôÅ-G¾-Vï-Ç+ô¼-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-mÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤VôG-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-¾-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¯Û-z;ݼ-GmP-hGôÅ-q-ÅôGÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-G®ôÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།