zôh-GŸÝP-GÛ-¾Å-ºV¼-hP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-Pô-vôh-Vïh-G¸z-¢ôP-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.24

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿eï-GmÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-Lm-q- 80 ®¤-hP- hGï-Lm-16 ®¤-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¾Å-ºV¼-hP- zôh-¤ÛºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Pô-zô-Pô-vôh-ˆÛ-Vïh-ZÛm-IPÅ-hGݺÛ-G¸z-¢ôP-M-Vï-ŸÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG G¸z-¢ôP-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤-ŸÛz-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- G¸z-¢ôP-mP-ÇÀôz-yâG-±ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-qºÛ-hzÞÅ- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP- GŸm-»P-ºƒï¾-»ôh-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-n¤-qÅ- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¾Å-ºV¼-hP- zôh-ˆÛ-¯-hôm-Pô-vôh-ˆÛÅ-z;º-ÇÀôz-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-G¸z-¢ôP-GÛ-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-¾Å-ºV¼-ºGm-º²Ûm-uÛ-ºfÞÅ-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-G-Gż-DP-¾-Gmh-hôm-hï-¿e¼-Pô-vôh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎