º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zôh-hôm-fôG-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-»ôh-qü


2006-09-22
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP- M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-¸ï¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-zl¾-zÁÛG-GbôP-zŸÛm-q-¤-¸h- zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-qºÛ-¤±m-h¤Å-ŸÝÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-zÇem-º²Ûm-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-ºhÝG- zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-¤Dm-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-GÅÞ¤-®¤-‚ãP-»ôh-TÛP- ZÛm-Mz-bà-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-ŸÛz-ºWâG-q-mÅ-hï-ÇSôm- &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-ºiÛ-z¯h-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-M-mG-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP-Gž-zÁh-‚-MãºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Gô-Ç+zÅ-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP- XïÅ-ÅÞ-±ôGÅ-ºhÝ-z¼-ÅïP-ºWôG-hGôÅ-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-TÛP- hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-qºÛ-hzP-qô-xÛ¼-z®ôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-ÇS¼-¾ô-M-mG-bà-ŸÛz-ºWâG-Vïh-wïzÅ-¤Û- mô-¶;- »ÛÅ-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-q-»Ûm-q-¼ïh- ÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼- WÛ-mÛ-¶- ¼Þ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-xÛ-¹-9 qºÛ-±ïÅ-18 mÅ-xÛ-¹-10 qºÛ-±ïÅ-6 GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- ÇS¼-¾ô-¿Ëm-±ôGÅ-¤ÛP-zNå¼-GmP-hP-ºƒï¾-±ôGÅ-¤Û-53 ¾-ZÝP-ºFÛ-GmP-Çeï- 47 ¾-Gbm-ºzïzÅ-GmP-z-ÅôGÅ-GmP-»ôh-q-hP- M-mG-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།