fï-¶m-HÛÅ-M-¤ÛºÛ-iG-qôºÛ-¿eï-GmÅ-ljôzÅ-fÞz-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-‚ïh-zŸÛm-ºhÝG


2007.04.26

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-HÛÅ-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-¿eï-GmÅ-DG-Gbô¼-Lô¾-fÞz-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-Cæm-»¼-MÅ-GbôP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- M-mG-GÛÅ-fï-¶m-JÀÛP-ym-fôG-±ß¼-Lô¾-‚ïh-qºÛ-Zïm-D-»ôh-ÇezÅ-fï-¶m-HÛÅ-¼P-ZÛh-ÆâP-BôzÅ-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-M-mG-GÛ-¤Dº-h¤G-dïm-GŸÛ-hP- ¼×ï-^¼-¿eï-GmÅ-DG-¾-ljôzÅ-fÞz-q-hP- hï-hG-Gbô¼-Lô¾-HÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿km-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-»¼-MÅ-GbôP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-fï-¶m-HÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-¾×Û-»ÛÅ-hï-¼ÛP-fï-¶m-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¾-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛ-Gb¤-zÁh-hï-mÛ-fï-¶m-HÛ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-Vïm-qô-‚Å-qºÛ-ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- Ç+zÅ-hï¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-fï-¶m-HÛÅ-¼P-GÛ-¤±ô-h¤G-Iâ-G¸ÛPÅ-mÅ-MP-fG-;Û-¾ô¼-¤Û-=¼1000¿ËG-®¤-¾-ºwïm-fÞz-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-Cæm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-M-Bïh-GbôP-Mã-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;¼-±ô¼-nô¼-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-G¾-bï-M-mG-GÛÅ-fï-¶m-¾-h¤G-Mz-±ï-Í-¤Û-¼Û-;Å-fï-¶m-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-Mã-FÛ¤Å-fôG-mÅ-ºGm-ºFÛ-»ôh-mºP-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-¾G-V-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ºhôh-hï-®¤-¤ïh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-fï-¶m-HÛ-ÆâP-BôzÅ-„Àôm-Vïm-¾Û×-»ÛÅ-fï-¶m-mÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛ-Gż-q-hï¼-Í-¼ÛÅ-hGG-V-GmP-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-hïºÛ-fôG-Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-VôG-¤Vm-»P-fôz-Mã-¤Ûm-qºÛ-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎