M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-n-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-M-zBïh-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü


2007-07-14
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºƒÅ-¿YôPÅ-n-fôÅ-¾-mÅ-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-hz¼-fh-;¼-±ôP-ºƒï¾-hï-uÛ-¾ô-2006¾ôºÛ-uÛ-¹-7qºÛ-mP-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-fôG-h-V-M-G¼-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛÅ-±ôP-¾¤-hï-zÅ-M-zBïh-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh- h-»ôh-±ôP-¾Å-hPôÅ-¸ôG-ºi-¤Ûm-¸ôG-IPÅ-29»ôh-Å-mÅ-h-hÝP-¸ôG-IPÅ-53 z¼-¤P-hÝ-GbôP-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-hPôÅ-¸ôG-®¤-¤-»Ûm-q-»Þ¾-¤Û-»P-w¼-ºIô-±ßP-ºôP-‚-ºôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-hqôm- ¤ïÈ-bØ- GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-±ôP-¸ôG-GbôP-MãºÛ-IÅ-ÅÞ-zÅÞ¼-qm-hP-ü Ǩm-¯ü lô-yü ºzÞ-¼Å-ÅÛ¾-Dü ¼Å-Vü ÁÛP-bôG-Wï¤-¿UGÅ-h=Ûm-m¤-GÁï¼-h¤ü M-G¼-HÛ-Ǩm-Ço-ºi-¤Ûm-hP-qÛG-;¾ü ¤¼ü ÁÛP-bôGü „ËÛ-ÅÛ-DÞ-=Ûü zŸÝ-¤¼ü ÅôGÅ-hPôÅ-¸ôG-¤P-qô-ŸÛG-±ôP-ºiïm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།