Zï-hÝÅ-M-mG-hP-zôh-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-qºÛ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-D-Å-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-zT¼-ŸÝÅ-fôG-¾Å-hôm-DG-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-»ôh-qü


2004.10.12

{}ü ühï-»P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-Í-¤ï-¼Û-;-hP-¾ï-=Ûm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-VôÅ-ÆÛh-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-VÛzÅ-zNå¼-¤²h-ºyÛm-½ÀzÅ-Vïm-DG-¾ïGÅ-Iâz-¸Ûm-mÅ- zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-xÛ¼-ŸzÅ-Åô¼-zBPÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- ¹-z-ÇSôm-¤¼-M-mG-hP-zôh-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-mÅ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-1ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GmP-zºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP- Zï-hÝÅ-M-mG-hP-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-ºGº-ÁÅ-¾-wïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-D-Å-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-ºhÝG- »P-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-zôh-GŸÝP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-»P-¤W¾-zT¼-ŸÝÅ-¾ÞGÅ-®¤-¾Å-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zbôm-GmP-¤ïh-¼ÞP- h-¼ÛP-xÛ-±ïÅ-13ZÛm-DôP-n¤Å-ˆÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¿Ëm-DP-mP-Gż-ºGôh-q-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-»ô-¼ôz-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-¾Å-ºw¼-zhG-qô-zÅôh-m¤Å-mô¼-zÞ-¾GÅ- ºhÛ-G-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-zTÅ-¤Û-Ço-zŸÛ-¾Å-Iâz-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-¹-z-Çkôm-¤ºÛ-±ïÅ-14ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-q-mÅ-M-mG-¾-wïzÅ-fôm-GmP-»ôh-q-hP- hï-mÛ-xÛ-¾ô-2002¾ôºÛ-xÛ-¹-9qºÛ-mP-mÅ-z¸ÞP-zôh-M-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-XïÅ- DôP-n¤Å-M-mG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-q-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎