zhï-¾ïGÅ-Ǩm-DP-mÅ-Ez-Gh¾-Vï-zºÛ-mh-»¤Å-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-ºhÝG


2007-07-27
Share

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-zôh-GŸÝP-zhï-¾ïGÅ-Ǩm-DP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-GÅô-¼ÛG-hP-xÛ-¾ÞGÅ-Ǩm-HÛ-GŸÝP-¾ÞGÅ-GŸÛ-zŸG-GÛ-fôG-mÅ-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-Ez-Gh¾-Vï-zºÛ-mh-»¤Å-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü ZÛm-hP-qôºÛ-¸z-¢ôP-hï-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-zhï-¾ïGÅ-Ǩm-DP-GÛ-±ôGÅ-DP-hÝ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-z-hPü ¸z-¢ôP-ºGô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-z;º-„Àôm-ÇeG-¿Ë-¿U¤-Ç+¾-z¸P-h‚PÅ-BÛh-¾GÅ-Ghm-ŸÝ-GmP-zºÛ-fôG-ºyôh-zÇeïm-iâP-Vï-Í-T¼-»-qh-¤-hI-ºhݾ-¾GÅ-hPü xÛ-¾ÞGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-„À-Ǩm-q-±ï-zdm-lô-Xï-¾GÅü zhï-¾ïGÅ-Ǩm-DP-GÛ-iâP-Vï-¹-z-wÞm-BÛh-¾GÅü zôh-GŸÝP-Ǩm-¯ÛÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Ǩm-q-¹-z-¾GÅ-zTÅ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü ºyôh-zÇeïm-HÛ-¸z-¢ôP-hïºÛ-mP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ºV¼-ºGôh-¿Ëm-DP-hP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±m-q-DG-GÛ-¤Û-Çoü zôh-GŸÝP-Ǩm-¯ÛÅ-DP-GÛ-Ǩm-ÇÀôz-q-ÅôGÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-TÛPü ZÛm-hP-qôºÛ-¸z-¢ôP-Ç+zÅ-G®ô-zô-JÀô-mh- =Û-„ËÛ-hP.ü Èï-q-=ºï-=ÛÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-¤VÛm-qºÛ-ºGôÅ-mh-hPü JÀô-mh-=Û-„ËÛ-HÛ-mh-GŸÛ-Gż-qºÛ-fôG-Ǩm-zTôÅ-Ç+ô¼-hPü Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾ü hïºÛ-¤±m-ZÛhü ŸÛz-ºWâG-GÛ-Iâz-ºƒÅü zïh-uôh-‚-ÇePÅ-Ç+ô¼-ÇÀôz-FÛh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ZÛm-¤fº-¤ºÛ-¸z-¢ôP-fôG-ºGôÅ-mh-hï-hG-GÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛºÛ-fôG-Gô-zÇkݼ-‚-Mã-hP-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ-Gô-zÇkݼ-‚Å-q-ljm-Oôm-ŸÝ-Mãü ¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-wm-±ßm-ºGôÅ-mh-fh-ºiÛ-z-ºiÛ-¾m-ÅôGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།