¿kÛ-¾Û-zôh-¤Û-±ôÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-»ôh-qü


2005-12-28
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-Fô¤-¼ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-Zï-V¼-uÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-iâG-ZÛm-HÛ-ÇS-iô-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ-¾-hÐGÅ-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Fô¤-¼¼-¤ï-Bôm-‚ãP-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-DP-iâG-®¤-Áݾ-¤ïh-xÛm-q-hP-hï-¤Ûm-±ôP-DP-21®¤-¾-Gmôh-º±ï-wôG-qºÛ-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-mÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-hP-ºƒï¾-zôh-¤Û-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-hï-hG-ŸÝ-¤Û-ºôÅ-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-ŸÝ-Mã-¤Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-¤ï-Bôm-HÛ-Gmôh-º±ïÅ-±ôP-DP-Áݾ-¤ïh-xÛm-qºÛ-mP-¤Û-¼ï¼-M-G¼-ÇKô¼-¤ô-FÛ-GTÛG-¼ï-GÅô¾-¼Å-GmP-»ôh-q-hP-ü ¤ï-Bôm-HÛÅ-±ôP-DP-Gmôh-º±ï-wôG-qºÛ-EÛ¤-±P-¼ï¼-M-G¼-ÇKô¼-¤ô-GÅÞ¤-ÇeôP-¼ï-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-zŸÛm-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-mP-ˆP-¤ï-Bôm-HÛ-Gmôh-º±ï-wôG-¤Û-±ô¼-M-G¼-ÇKô¼-¤ô-iâG-ÇeôP-GÛ-Ÿ¾-ºhïzÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།