M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-zôh-ˆÛ-JÀôG-z½‰m-HÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.12.17

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-;Ým-wm-hGï-¯Å-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-22mÅ-28z¼-zôh-ˆÛ-JÀôG-z½‰m-HÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü hÝÅ-Çeôm-HÛ-fôG-¤¼-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤º¼-=Ûm- ÅÛ-;ô¼-Åï- mÅ-ºFz-FÛh-GmP-zºÛ-Íô-Åï-D¼-JÀôG-z½‰m-‚-hGºÛ-IÅ-ÅÞ-¤ÛP-ºhôm-‚ãP-z- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±ï-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-hP-ü hï-XïÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-Vïm-DG-TïÅ-q-hP- hï-zŸÛm-zôh-mP-GÅP-zºÛ-fôG-mÅ-hq¼-¾ïm-‚Å-qºÛ-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-HÛ-JÀôP-z½‰m-GPÅ-ÅïP-GÛ-PÞ¼-O-ŸïÅ-q- hï-¤Ûm-z¾-»Þ¾-HÛ-lô¾-qô-º¤-„Àô-Ǩm-fP-GÛ-»Þ¾-¤Û-±ôºÛ-º±ô-z-Bï¾-ÇePÅ-Ç+ô¼-HÛ-JÀôG-z½‰m-Èï-¤-¾-»-ŸïÅ-q-ÅôGÅ-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་ནས་འཇིགས་སྐུལ་དང་སུན་གཙེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གིས་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས་པ་ཚོཊ་པ་ཁག་ ༡༨༡ གིས་དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎