zôh-ˆÛ-wm-qô-¿Ëàm-Iâz-µôPÅ-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-GÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-GÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-zü


2008-03-23
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-wm-qô-¿Ëàm-Iâz-µôPÅ-DÞ¾-hÝ-Zï-V¼-xÛ-±ïÅ-14 hP-15 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-iâG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hï-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤ü ¤Û-h¤PÅ-zTÅ-ˆÛÅ-¿Ëàm-Iâz-µôPÅ-ˆÛ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-¤Þ-¤fÞh-Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-‚Å-»ôh-q-hPü Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-Eôm-zôh-¤Û-GÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ãP-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-¤ÛG-Vß-Áô¼-zºÛ-hÝG-½ÀPÅ-Gbô¼-z-ÅôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-ÁÛG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-wm-qô-hGº-¿km-VôÅ-ºDô¼-mP-hGï-ºhÝm-q-90 ®¤-»ôh-ˆP-h-¿e-hGï-ºhÝm-zIïÅ-q-GÅÞ¤-¤-GbôGÅ-±P-¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Åï-¼-hGôm-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-¹-z-¾GÅ-ˆÛÅ-Pô-vôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།