M¾-uÛºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-zbP-º²Ûm-Vïh-IôÅ-¤fÞm-Gż-q-ºWôG-fzÅ-GmP-Mãü


2007.04.24

{}ü ü^ïm-¤º-;-GŸÝP-GÛÅ-»ô-¼ôz-hP-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-DG-GÛ-Dô¼-»ÞG-fh-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-^ïm-¤º-;ºÛ-M¾-Å-D×ô-qïm-Ⱥ-Gïm-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-M¾-uÛºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-fh-zbP-º²Ûm-GmP-Mã¼-h¤ÛGÅ-bï-xÛ-¾ô-2009 ¾ôºÛ-IôÅ-¤fÞm-Gż-q-DÅ-¾ïm-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-^ïm-¤º-;-»Û-Dô¼-»ÞG-„Àôm-Vïm-HÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-mü h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-Gż-q-hïºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-fôG-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-M-mG-hP-M-G¼-¿e-zÞ-PïÅ-q¼-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-hGôÅ-q-hPü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-zŸG-qºÛ-ˆÛ»ô-=ô-IôÅ-Vôh-mP-M-mG-hP-M-G¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤ïh-q¼-zdïm-mÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-n¤-qÅ-IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP-M¾-Dz-G-±ôh-ˆÛ-¤P-z-hP-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-GP-¤P-¤Z¤-ŸÝGÅ-»ôP-fzÅ-‚-Mã-G®ô-zôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-xÛ-¾ô-1997 ¾ô¼-ZÛ-ÈôP-GÛ-IôP-Eï¼-ˆÛ»ô-=ô-mP-zŸG-qºÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2012 ¾ô¼-hÝÅ-±ôh-»ô¾-¸Ûm-ºIô-GÛ-»ôh-q-hPü IôÅ-Vôh-hïºÛ-mP-z¸ô-¾Å-»¼-MÅ-¿km-qºÛ-M¾-Dz-DG-35 ¾-¤ô-‡ºÛ-hÝG-½ÀPÅ-G®ôÅ-qºÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-GŸÛ-hÝG-½ÀPÅ-¼ÛGÅ-ZÝP-hÝ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-»ôh-q-¼ïhü ^ïm-¤º-;-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-xÛ-¾ô-2009 ¾ô¼-¤Iôm-zhG-GmP-Mã-hP-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-mÅ-ˆÛ»ô-=ô-»Û-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-±z-bà-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-GÛ-IôÅ-¤fÞm-Gż-q-ŸÛG-¤ôÅ-¤fÞm-»ôP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎