zôh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-VôÅ-hqôm-^ï-ÅÛ-¤ïm-=â-=â-»ÛÅ-Mz-Bô¼-»ôh-q-¼ïhü


2007-02-01
Share

{}ü ümô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¥ôP-¤Dm-¿Ëô-Í-wï-¼Û-;ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-¼P-hzP-fôG-ºfz-¯ôh-GmP-¤Dm-VôÅ-hqôm- ^ï-ÅÛ-¤ïm-=â-=â- »ÛÅ-M-G¼-mP-zôh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-ÁÝGÅ-Vïm-qôÅ-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-JËm-lÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ŸïÅ-q-hï-zŸÛm-Ç+Ý-ŸzÅ-^ï-ÅÛ-¤ïm-=â-=â-¤VôG-¾-ºzÞ¾-GmP-Gbm-ºDï¾-‚ãP-bï-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-ÅôGÅ-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-zºÛ-fôG M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Íz-lݾ-;-¾×¤-¤VôG-mÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-GmP-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-Ç+zÅ-VôÅ-hqôm-=â-=â-¤VôG-mÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Eh-hÝ-ºwGÅ-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-hzÞÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ô-M-mG-GŸÝP-GÛ-z®m-Gmôm-ºôG-M-G¼-mP-z®m-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-mÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-hï¼-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GP-fÞz-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-z-hP-£GÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-hïP-Ç+zÅ-M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-±ô¼-z-nô-zºÛ-ºƒï¾-¾¤-HÛÅ-Aïm-qÅ-GôP-ŸÝÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-=â-=â-»Û-z;º-¤ô¾-hï-mÛ-DôP-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-¿e-Oæz-TÛG-»Ûm-q-hP-ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GTÛG-GÛ-¯-hôm-hï¼-DÅ-¾ïm-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DP-GÛÅ-ºy¾-¤-ZÛh-hÝ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།