&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Dô¼-»ÞG-Gmh-hôm-fôG-GmP-zºÛ-z;º-ÇÀôz-xôGÅ-zÇkÝÅ-ˆÛ-xG-hïz-»ôh-qü


2007-03-30
Share
&G

&G

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¾Å-DP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-Çkï-±m-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-Dô¼-»ÞG-Gmh-hôm-fôG-GmP-zºÛ-z;º-ÇÀôz-DG-xôGÅ-zÇkÝÅ-ŸÝÅ-qºÛ-xG-hïz-TÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-q-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-ºhÝG Gż-hÝ-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-qºÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Dô¼-»ÞG-Gmh-hôm-fôG-GmP-zºÛ-z;º-ÇÀôz-xôGÅ-zÇkÝÅ-ˆÛ-xG-hïz-hïºÛ-mP-ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-1986¾ô-mÅ-xÛ-2006¾ôºÛ-z¼-Dô¼-»ÞG-GÛ-ÆâP-BôzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-z-DG-xôGÅ-zÇkÝÅ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-ü xG-hïz-hï-zŸÛm-hq¼-ºIï¤Å-fïPÅ-zŸÛ-q-hï-»Ûm-q-hP-ü hïºÛ-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-h;¼-¸Å-uôh-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-z;º-ÇÀôz-GmP-z-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü xÛ-iÛ¾-z;º-„Àôm-Ç+Ý-Pô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-m-ü xÛ-¾ô-1959¾ô-mÅ-z¸ÞP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-h;º-mh-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-Ç+Ý-¾Å-¤P-qô-Bôm-mÅ-ü qï-TÛm-GŸÝP-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-zÞºÛ-fôG-mÅ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-Vïh-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-zÇem-GmP-bï-ü º²¤-JÀÛP-mP-GÝÅ-z;ݼ-ŸÝ-»Þ¾-VôÅ-¾ÞGÅ-hzÞ-FÛh-G¾-Vï-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-GÛ-»ôh-qºÛ-D¼-ü Dô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-bà-»P-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-GÅÞP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།