M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-GmÅ-zz-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-zü


2006-09-20
Share

{}ü üÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-WÛmÛ-¶-mÅ- zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z- PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-‚Å-m- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-ZÛ-¤-GZÛÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ-qa-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-GÛ-GmÅ-zz-Ç+ô¼- GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-hGÝ-»ÛÅ-JÀïP-ÇÀôP-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-¾-ºGôG-Lô¾-hP- ¤Û-¼ÛGÅ-»ôPÅ-µôGÅ-hz¼-¾-¤²º-¤fÞm-ŸïÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-¿YGÅ->ÀôG-GmP-zºÛ-mP- qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hP- DôP-GÛ-»z-»Þ¤-zTÅ-q- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-G-q¼-z®m-Z¼-zŸG-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼- GmÅ-±ß¾-TÛ-»P-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-qºÛ-Gmh-hôm-fh- P-±ô¼-„Àô-º±z-GbÛP-¸z-»ôh-qÅ- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fôG-h-¿e-Ç+zÅ-ÅÞ-zz-q¼- ¾Å-hôm-G-¼ï-¯ô¤-zŸÛm-q-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-hP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hP- DôP-GÛ-»z-»Þ¤-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-¼P-hzP-fh-¾-z¯Û-fôPÅ-zŸG-qºÛ-fôG-¾-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hP-DôP-GÛ-»z-»Þ¤-Ç+Ý-ºDô¼-n¤Å-ˆÛ-zhï-fP-WÛ-»Ûm-ÅôGÅ- hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-¼P-hzP-Tm-HÛ-¤DÅ-hzP-ŸÛG- qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-G¼-»ôh-ż- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GbôP-GmP-hGôÅ-ŸïÅ- m-mÛP-¾ô¼-zbôm-qºÛ-zŤ-ºV¼-fôG-¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-GÛ-hGôPÅ-±ß¾-G-¼ï-»ôh-q-»P- P-±ôÅ-ÁïÅ-ºhôh-ºhÝG-TïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།