M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-¯ô¤-ƒÛÅ-q-ŸÛG-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2004-12-25
Share

{}ü ühï-»P-Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-P¾-¯ô¾-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞP-hôm-¾ü M-mG-GŸÝP-hP-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-HÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-hP-¼P-hzP-GÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-q-ÅôGÅ-¾-iG-Gmôm-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-h-¼ïÅ-M-mG-Zïm-dôGÅ-qÅ-M-mG-mP-¼P-hzP-GÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-¤Dm- »×P-bÛ-Í-ÁÝ- ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hPü DôP-hï-ÇS-M-mG-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-HÛ-h¤PÅ-G®ô-ÇÀôz-yâG-h¤¼-zÅh-Vïm-qô-zbP-zºÛ-‚-uôh-fôG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-GmP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-¤Û-¾ô-10 z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-¥ôP-¸Ûm-q-ŸÛG-»Ûm-q-hPü ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-DôP-M-mG-GÛ-Á¼-xôGÅ-IôP-Eï¼- ÈP-=âºÞ- mP-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü ¯ô¤-ƒÛÅ-q- »×P- mÛ-¹-z-ºhÛºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-hzP-GÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-¤Dm-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-Ço-fïPÅ-zŸÛ-q-hï-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hï-¿e¼-¼P-hzP-GÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-¤Dm-fôG-lÝP-lïG-GbôP-z-mÛ-GŸÝP-hP-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-¤Û-h¤PÅ-mP-zŤ-±ß¾-Çtï¾-¤Dm-fôG-h¤-iG-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü h-hÝP-P¾-¯ô¾-¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-qºÛ-mPü ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-13 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤¼-qôºÛ-ÆÛh-hzP-¾¤-¾ÞGÅ-¾-Bôm-zXôh-ˆÛ-zŤ-±ß¾-»P-Åï-Çtï¾-¤Dm-M-¤Û-¼ÛGÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-q-qô- »Þ-WÛ- hP- ¾Þ-Áºô-„Ëô- GZÛÅ-Zïm-dôGÅ-qÅ-¤±m-GTÛG-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-hPü hï-mÅ-xÛ-±ïÅ-17 ZÛm-Gż-ºGôh-q-hP-ŸÛP-qºÛ-fôz-fP-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm- ¾Û-zô-GÙôP- z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-IôGÅ-qô-±ôÅ-Pô-vôh-‚Å-»ôh-q-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།