z¾-»Þ¾-mP-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ¼-h;º-P¾-»ôh-qü


2007.05.23

{}ü üÍï-ÁÛ-»ºÛ-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-ºfÞP-Vß-¤Û-ºhïPÅ-zºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-464»Û-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ¼-h;º-P¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-HÛ-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2001 ¾ô¼-z¾-»Þ¾-¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-120 »Û-zÞm-¾ôm-ÇS-G»¼-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-bï-¤-hPÞ¾-hï-hG-GÛÅ-¤×ï-¾¤-VÛ-G®P-Vß-mÅ-M¾-Å-;f-¤m-iâ-z¼-Å-ºôG-bà-;Û-¾ô-¤ô-‡¼-26 ¿UGÅ-hôP-ƒâÅ-bï-ºfÞP-Vß-¤Dô-vôh-‚-Mã-hPü hï-»P-;f-¤m-iâºÛ-mP-hÝ-¤Û-h¤PÅ-Å-»-GTÛG-hP-xïh-;-»ôh-qºÛ-ÇKï¼-HÛ-EÛ¤-±P-DG-¾-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ-ŸÛG-»Ûm-mºP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-ºGm-M¼-Å-dGÅ-z;ôh-¤ïh-q¼-zdïm-Íï-ÁÛ-»-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-464 »Û-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ¼-h;º-P¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-hôm-ºV¼-GŸÛ-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-»Ûm-q-hPü z¼-zL¾-GŸÝP-GÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-„Àôm-Vïm- ÈÛ-ÅÛ-¾-»-¤×Û- »ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-hïºÛ-fh-hï-ÇSºÛ-GŸÝP-½‰ÛP-q-hP-h‚Ûm-WÛºÛ-±ôP-¾Å-DP-z¼-fG-GTôh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ-GmÅ-±ß¾-D-Gž-¤ïh-q¼-zdïm-h-¿eºÛ-GŸÝP-Gż-qºÛ-PôÅ-mÅ-¤fº-¤ºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-¤±m-dGÅ-Mz-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-h-¿eºÛ-ºV¼-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-fh-Gž-zÁh-GP-»P-‚Å-¤ïh-ˆP-Å-GmÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-„Àôm-Vïm- ÈÛ-ÅÛ-¾-»-¤×Û- hP-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-z¼-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎