zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-¾-zdïm-zôh-M-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ŸÛ-¤ô¾-¾-hô-wôG-Vïm-qô-ºIô-Zïm-»ôh-qü


2008-03-18
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Û-±ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q¼-zdïm- zôh-M-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-¾-hô-wôG-Vïm-qô-ºIô-Zïm-»ôh-¾ÞGÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm- &b Ñ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÅ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-zôh-M-GZÛÅ-hz¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-Mã¼-ºHã¼-z-Gbm-mÅ-¤ïh-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Û-±ô¼-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-q¼-zdïm- M-zôh-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-GmÅ-zz-PïÅ-Gbm-¤ïh-q¼-ºHã¼-Zïm-»ôh-¾ÞGÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG zôh-M-GZÛÅ-z¼-ŸÛ-¤ô¾-fïPÅ-iâG-GmP-»ôh-TÛP- zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- zôh-M-GZÛÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-ŸÛ-¤ô¾-¾¤-mÅ-Åï¾-Mã¼-P-±ôÅ-PôÅ-mÅ-ºHã¼-z-¤ïh-ˆP-M-¤ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-D-xôGÅ-GP-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-¤Ûm-fï-±ô¤-»Ûm-¾ÞGÅ-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-¤ÛºÛ-Gmh-hôm-ŸÛ-¤ô¾-fôG-mÅ-Åï¾-fÞz-q-¾Å-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚Å-bï-h;º-½‰ôG-m¤-»P-Åï¾-fzÅ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-zÞ-VßP-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ºôm-ˆP-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-T-„˺ô-»ÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-hô¼-hGôÅ-q-hP- zôh-hP-fï-¶m-GZÛÅ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-zljôm-¤ïh-»Ûm-q¼-Gž-zOGÅ-GmP-m-ŸÛ-¤ô¾-‚-MãºÛ-ÇKô-¤ô-xï-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hôm-hPôÅ-mÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-GmP-GÛ-¤ïh-TïÅ-»ôPÅ-Ez-bà-¾m-GTÛG-¤Ûm-q¼-¾m-zM¼-»ÛG-PG-GZÛÅ-fôG-mÅ-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-HÛ-»ôPÅ-Ez-GÅÞP-ºyÛm-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-q-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-Ç+ô¼-º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-¾-Gž-zOGÅ-GmP-¸Ûm-q-mÛ-ºWÛG-dïm-;Ým-Gž-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།