m-mÛP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-¤Û-Ço-¤P-qô-ŸÛG-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-qü


2007-01-31
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-zhï-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-Ço-¤P-qô-ŸÛG-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M-G¼-HÛ-¤Pº-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GÅÞP-ºhÝG- hï-»P-;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-ŸÛ-zhï-uÛ-±ôGÅ-¤Z¤-£ï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Ý-¼×¤-q¼-¶ï²- »ÛÅ-GÅÞP-m- m-mÛP-¾ô¼-;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-mP-¤Û-IPÅ-44G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-mÅ-¤P-Vï-z-hï-M-G¼-HÛ-zhï-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Ço-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG- DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- Íz-lݾ-¼ï-¤ºm- q×-^¼- ŸïÅ-qºÛ-ÁÛP-z¸ô-z-ŸÛG-¹-z-ÇSôm-¤-hïºÛ-mP-Å-GmÅ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤Ûm-q¼-¤ï-¤hº-±ôh-z¿e-‚ïh-Ç+zÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hqï-¤±ôm-hÝ-GÅÞP-ºhÝG- h-G-mP-zŸÛm-»P-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-M-G¼-HÛ- ÍÛm-^Û»ïm- ÍïÅÛ-qï¼ï-ÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- ;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-ŸÛ-zhï¼-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-HÛ- Áô-;‡- Íï-¤l- Dºm- »P-GôP-GÛ-ÁÛP-z¸ô-z- q×-^¼- mP-zŸÛm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-;-Á-¤Û-¼ÛºÛ-ŸÛ-zhï-uÛ-±ôGÅ-¤Z¤-£ï¾-HÛ-hzÞ-FÛh-Ç+Ý-ŸzÅ- q×¼-¶ï²- »ÛÅ-;-ÁÛ-¤Û-¼ÛºÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-hô-zhG-¼ï-¼ïºÛ-¾ô-MãÅ-»ÛG-fôG-bà-z;ôh-hï-¾Å-hôm-hïºÛ-fôG-fÞGÅ-ÇoP-Vï-zŸïÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།