zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2005-12-27
Share

{}ü üzôh-mÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-Å-¤±¤Å-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG zôh-mÅ-¾ô-¿e¼-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-z¾-»Þ¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-GÛ-»ôh-ˆP-DG-TÛG-M-G¼-‚P-xôGÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-Å-¤±¤Å-zMãh-»ôP-¤Dm-»P-»ôh-q-¼ïhü Zï-V¼-zôh-hzÞÅ-DÞ¾-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-GŸôm-BïÅ-Íô-Mm-hq¾-¿km-¼P-¾ô-zTß-hGÝ-hP-ü „Àô-z¸P-zÇem-º²Ûm-¼P-¾ô- 20 ¾-Åôm-q-GZÛÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-ˆÛ-‚P-Mãh-fP-;¼-¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ-±ïÅ-zTß-zhÝm-ZÛm-M-G¼-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-mP-z;ôh-q¼-¿e¼-mü ±ïÅ-zTß-hGÝ-ZÛm-Å-¤±¤Å-Mãh-mÅ-M-¼ÛGÅ-ÁÛG-ˆP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG-¾-Dô-q¼-ºiÛ-z¯h-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-hôP-h;¼-¾¼-¼Û-hÐGÅ-Mz-q¼-ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-¾¤-mô¼-xÛm-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG GP-¿e¼-hï-ÇS-mÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-zMãh-Å-¤±¤Å-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-ºGº-ÁÅ-‚ãP-»ôh-ˆP-h-z¼-¼ï-z¸ÞP-®¤-¾Å-¤P-Vï-z-M-G¼-Å-ÆâP-h¤G-¤Û-zôh-¾-xÛ¼-¾ôG-zbP-»ôh-q-¼ïh-¾-h-¼ïÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-GZÛÅ-ˆP-w¾-Vï¼-xÛ¼-¾ôG-GbôP-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝG ºôm-ˆP-GmÅ-±ß¾-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-M-¼ÛGÅ-hïºÛ-fôG-fG-Vôh-G-¼ï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-h¤ÛGÅ-zž-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-Gž-D-GP-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།