¿Ë-źÛ-©Û-¾¤-ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-D-ÅP-z¾-»Þ¾-mP-hPôÅ-ÅÞ-zÇem-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-23
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-±ôÅ- ¿Ë-Å-©Û-¾¤- ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-¿e-Mã¼-PP-ÇKÝG-‚Å-qºÛ-¤f¼-D-ÅP-JÀôG-z½‰m-hï-¤Û-¤P-GÛ-ż-hPôÅ-ÅÞ-Çeôm-fÞz-»ôh-q-¼ïh-ü JÀôG-z½‰m-hï-z¸ô-zCæm-GmP-¤Dm-zÇem-º²Ûm-zÅôh-m¤Å-hP. ¼Û-‡è-Å-¼Ûm- GZÛÅ-ˆÛ-G®ô-zô-z¸ô-OÛG-‚Å-qºÛ-fôG-zÇem-º²Ûm-VôÅ-BÛhü ‚¤Å-q-Ç+¾-z¸P.ü zÇem-º²Ûm-ºWÛGÅ-¤ïh-zTÅ-ˆÛÅ-¤Z¤-hÝ-ºFz-Çeôm-HÛÅ-z¸ô-zCæm-GmP-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-JÀôG-z½‰m-hï-z¾-»Þ¾-HÛ- Gô-qÛ-;Û¼ÛÁ-m- ŸïÅ-qºÛ-M¾-Å-;-f-¤m-^ݺÛ-JÀôG-z½‰m-z¿e-źÛ-±ôGÅ-DP-ŸÛG-GÛ-mP-zÇem-»ôh-q-¼ïh-ü hï-ZÛm-JÀôG-z½‰m-¿e-¤Dm-¤Û-IPÅ-1000 ¿ËG-»ôh-q-hP-h-hÝP-ºGº-ÁÅ-¾-JÀôG-z½‰m-HÛ-Çt-Åï-¤Û-fôz-q¼-±ôGÅ-DP-GÛ-Å-¼Þ-zÇkh-hï-z¿eÅ-»ôh-q-¼ïh-ü JÀôG-z½‰m-hï-^Û-¶Û-^Û-º¤-ºôh-Çkï¼-HÛ-JÀôG-ºyâ¾-fôG-mÅ-zÇem-»ôh-qÅ-Çtäh-±h-ÅôGÅ-Bô-qô-ºhÝG-TïÅ-Bôm-zbGÅ-¤Dm-hï-ºiºP-ºGº-ÁÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü JÀôG-z½‰m-hï-z¿e-¤Dm-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-mÅ-»Ûm-q-zÅôh-m¤-z¸P-qôÅü JÀôG-z½‰m-hï-hPôÅ-GmÅ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-¤fÞm-qô-»ôh-qºÛ-JÀôG-z½‰m-;©-¸ï¼-z-mÛºÞ-»ôG-mÅ-»Ûm-qºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-¤Dm-ŸÛG-l-¼¤-Å-¾¼-ÇÀïzÅ-mÅ-zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-ŸÛG-hP-hï-zŸÛm-hïP-hÝÅ-ˆÛ-m-GŸôm-¼ô¾-GŸÅ-¾-hGº-z-ŸÛG-zTÅ-»ôh-q-DôP-±ôºÛ-z¼-¼ôGÅ-wm-hP-¤²º-zTßGÅ-ºƒï¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¤Û-Åï¤Å-ºGݾ-fÞz-qºÛ-hôm-ljÛP-¿km-q-ŸÛG-»ôh-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hïºÛ-mP-hôm-hPôÅ-»ôh-»Ûm-m¤-¤Ûm-GP-¿e¼-hPôÅ-GmÅ-»G-qô-z¸ôÅ-ºhÝG ºôm-ˆP-¤-ºôPÅ-^Û-¶Û-^Û-ºôh-Çkï¼-HÛ-fôG-mÅ-JÀôG-z½‰m-hï-±ôGÅ-DP-mP-¾-zÇem-q-hï-Çtäh-±h-»G-qô-¤ïh-qÅ-XïÅ-¤-PÅ-hï-¾Å-Çtäh-±h-»G-®¤-ŸÛG-z¿e-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།