ÍÛ-=-¾ÛºÛ-fÞ-¼Þm-IôP-Eï¼-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-zÇeôh-‚-hGº-ºzÞ¾-Mãü


2007.12.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üÍÛ-=-¾ÛºÛ-fÞ-¼Þm-IôP-Eï¼-mÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-IôP-Eï¼-ºhÛºÛ-¼P-hzP-IôP-Eï¼-ŸïÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-‚-hGº-GmP-MãºÛ-¤²h-ÇKô-hïºÛ-fôG zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-M-¼Û-Oôm-¤-¾GÅ-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG hïºP-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-fÞ-¼Þm-IôP-Eï¼-mÅ- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-uÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zTß-iâG-ZÛm-IôP-Eï¼-ºhÛºÛ-¼P-hzP-IôP-Eï¼-ŸïÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-‚-hGº-hï-ºzÞ¾-MãºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GZï¼-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü ¤²h-ÇKô-hïºÛ-fôG-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-M-¼Û-Oôm-¤-¾GÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã-hP-ü hï-zŸÛm-DôP-hP-¿Ëm-hÝ-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ-zÇem-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-wïzÅ-zT¼-fôG-ü DôP-n¤-q-hÝÅ-»Þm-zhÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG-¾-ü GôP-Gž-¤²h-ÇKô-hï-wÞh-qºÛ-hï-¤Ûm-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-M-¼Û-Oôm-¤-¾GÅ-mÅ-fÞ-¼Þm-IôP-Eï¼-HÛ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-hP-hï-zŸÛm-IôP-Eï¼-hïºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-Mã-hP-ü h-hÝP-±ôGÅ-G®ô-M-¼Û-Oôm-¤-¾GÅ-mÅ-fÞ-¼Þm-IôP-Eï¼-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-zÇeôh-‚-hGº-wÞ¾-zºÛ-ºƒï¾-»ôh-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-Mã-hP-ü GŸm-»P-DôP-mÅ-fÞ-¼Þm-Å-GmÅ-ŸÛP-Vïm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-Å-GmÅ-zôh-¤ÛºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-zTÅ-hP-¤W¾-º²ô¤Å-ˆP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎