&GôP-Å-¤VôG-¾-zôh-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-zü


2008-03-26
Share
&G

&G

{}ü üD-Å-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- Ⱥm-Åï-G-‡ï-qô-‡ï-¼ÛP- ¤VôG-GÛÅ- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-º‚ãP-¼Û¤-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-fôG-Vïh-wïzÅ-GmP-MãºÛ-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-GmP-ºhÝGü »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-mP-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-²-iG-GÛ-zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-hzÞ-º²âGÅ-GmP-z¼- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤-qÅ-¤ôÅ-¤fÞm-Vïm-qôÅ-f¾-O-OôG-GmP-zºÛ-Mz-Bô¼-HÛ-n¤-qºÛ-ºôG ±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ-Ⱥm-Åï-G-‡ï-qô-‡ï-¼ÛP-¤VôG-GÛÅ- P-±ô-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»ôPÅ-mÅ- &G ôP-Å- &b Ø-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-IôÅ-±ôGÅ-mP-G-hÝÅ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-z-»Ûm-»P-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP.ü »P-DôP-GÛÅ- M-mG-GÛ-º²Ûm-BôP-hqôm-¼ÛGÅ-n¤-q-±ô¼-»Þ¾-H¼-hÝ-zŸÝGÅ-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-hP-z;º-IôÅ-ŸÝÅ-qºÛ-fôG-mÅ- zôh-mP-GÛ-hÝÅ-¸ÛP-hï-hG-ºWG-fzÅ-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-MãºÛ-Ç+ݾ-¤-ŸÝÅ-GmP-zŸGü »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- q×ô-‡ï-¼ÛP- ¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-fôG-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-12qºÛ-mP-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-ŸÝ-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-bïü G¾-bï-M-mG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-ŸÝ-Mã¼-hP-¾ïm-¤-‚Å-±ï-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±P-¤Å-qï-TÛP-mP-±ßGÅ-MãºÛ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-wïzÅ-m-ºôÅ-¤±¤Å-»Ûm-¤Ûm-hô-hG-Åô-ÅôÅ-hGôPÅ-zŸïÅ-¸z-¤ô-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-zŸG hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-fôG &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-¤Û-±ô-h;º-P¾-Tm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-ºiºÛ-ºôG-»ôh-Ç+zÅ-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛ-n¤-ºHã¼-z¸P-qô-zbôm-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸïÅ-ŸÝ-GmP-¤²h-qºÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-ºyÛm-OôG-¢P-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།