zôh-ˆÛ-mÝz-DÞ¾-hÝ-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-¼Û¤-q-iâG-hP-±G-GTÛG-®¤-‚Å-q-ŸÛG-Mz-ºhÝG


2007.05.07

{}ü ühï-»P-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-mÅ-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-MP-fG-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-1000®¤-HÛ-ż-GmÅ-qºÛ- ¼Þ-bôG- hP- G¼-²ï- IôP-Çkï-GZÛÅ-mP-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Mz-®¤-hÝ-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-¼Û¤-q-iâG-hP-±G-GTÛG-®¤-‚Å-q-ŸÛG-Mz-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-zMãh-¾¤-HÛÅ-M-mG-Å-zÁÛÅ-zdG-hrh-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-z;º-¤ô¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-h-¿eºÛ-V¼-Å-»ô¤-HÛÅ-Gmôh-±ï-GP-ºi-‚ãP-»ôh-¤Ûm-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-¤ïh-q-ºDôh-zŸG zôh-ˆÛ-GôP-ŸÝÅ-Å-DÞ¾-hï-GZÛÅ-mP-Å-»ô¤-Mz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÈôP-;ôP-Gm¤-zÁÛÅ-zdG-hrh-¾Å-DP-mÅ-ˆP-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-»ôh-q-hP-ü ÈôP-;ôP-Gm¤-zÁÛÅ-zdG-hrh-¾Å-DP-GÛÅ-zôh-GÛ-Å-DÞ¾-hï-GZÛÅ-mP-ZÛm-Mz-Vß-±ôh-zŸÛ-hP-Ç+¼-¤-¿S-Tß-P-zMh-ˆÛ-fôG-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-¼Û¤-q-¿S-hP-±G-zMh-®¤-‚Å-q-ŸÛG-Mz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-h-¿eºÛ-V¼-hïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-ºhôm-¤Ûm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎