zôh-mP-Zï-V¼-Å-»ô¤-Mz-»ôh-ˆP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG-Gmôh-Bôm-‚ãP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007.05.09

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-GmÅ-±ß¾-z;ôh-qºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-ºzôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-Zï-V¼-Å-»ô¤-DG-GZÛÅ-Mz-»ôh-ˆP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG-Gmôh-Bôm-GP-»P-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Å-»ô¤-fïPÅ-hP-qô-hï-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô-zôh-ˆÛ-¤Pº-¼ÛÅ-Å-DÞ¾-HÛ-¼Þ-fôG-hP-G¼-¤²ïÅ-Å-¤±¤Å-z¼-¾-ºGݾ-±h-iâG-hP-±GÅ-1 Mz-q-hPü hï-mÅ-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-Á¼-xôGÅ-Vz-¤hô-Å-DÞ¾-mP-GÛ-fÞ-q-Å-GmÅ-ÅÞ-ºGݾ-±h-5 hP-±GÅ-iâG-zMz-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Å-»ô¤-Mz-»Þ¾-Å-DÞ¾-mÛ-Å-fG-¼ÛP-z-hP-¤Û-ºzô¼-D-fô¼-bà-GmÅ-qü D-q¼-ÅôGÅ-ºƒï¾-¤fÞh-ˆÛ-V-Aïm-Ÿm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-h-¿eºÛ-V¼-¤Û-ÁÛ-©Å-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-¤ïh-q-hPü Å-GmÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ºGm-º²Ûm- =â-DÞºm- ¸ï¼-zÅü h-¼ïÅ-Å-»ô¤-zMz-»Þ¾-DG-GZÛÅ-qô-hï-Å-V-È-TP-GÛ-fG-¼ÛP-zÅ-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-¾-Gmôh-º±ïºÛ-Zïm-D-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-DôP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-Vz-¤hô-DÞ¾-hÝ-zMz-qºÛ-Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-hï-»ÛÅ-zôh-hP-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-z¼-HÛ-¤ô-‡ºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-»ôh-q-hPü Å-GmÅ-GŸÝP-GÛÅ-zôh-hP-¸Û-Fôm-z¼-HÛ-M-¾¤-fôG-GÛ-Gmôh-Bôm-‚ãP-zºÛ-fh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-¤Û-Vïh-GbôP-‚Å-»ôh-q-¤-¸hü Å-GmÅ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-dôGÅ-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎