Á¼-bÛ-¤Þ¼-»Þ¾-mP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛºÛ-hÝÅ-±ôh-ºw¼-ºHPÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-ºhÝG


2008-02-22
Share

{}ü üÁ¼-bÛ-¤Þ¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-»Þ¾-Iâ-hïºÛ-mP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ZÛm-IPÅ-ÅÞ¤-Tß-¤Þ-¤fÞh-mÅ-hÝÅ-±ôh-ºw¼-ºHPÅ-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü Zï-V¼-Á¼-bÛ-¤Þ¼-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GZÛÅ-¾-Gbô¼-Lô¾-wôG-qºÛ-XïÅ-Á¼-bÛ-¤Þ¼-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-mP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-zÇk¤Å-q-hï-zŸÛm-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-hÝÅ-z;G-¸Ûm-HÛ»ôh-q¼-zdïm-ü Á¼-bÛ-¤Þ¼-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-mP-¤Þ-¤fÞh-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-zÇk¤-Mã¼-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-IôÅ-ºV¼-zbôm-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-¤P-¤ôÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü h¤-zOGÅ-ÆÛh-WâÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-mÅ-Á¼-bÛ-¤Þ¼-mP-zÇkÝ-º²ô¤Å-‚-Mã-z;G-Çkô¤-hP-hï-zŸÛm-¤±m-¤ô-ºIâ¾-zŸÝh-‚-VôG-GÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü Á¼-bÛ-¤Þ¼-GŸÝP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-mP-ü FÛ¤Å-ºG¾-iG-uôh-q-h-hÝP-»P-¼P-hzP-fôG-mÅ-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-qÅ- Á¼-bÛ-¤Þ¼-M¾-Dz-hP-¤Û-¤P-¾-h-hÝP-»P-Zïm-±zÅ-z¸ô-ÆÛh-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Zïm-dôG-q-hP-h¤G-¤Û-VÛG-ÇeôP-¿ËG-®¤-Á¼-bÛ-¤Þ¼-HÛ-M¾-Å-^Û-¾Û-mP-z;ôh-GÁô¤-‚Å-mÅ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-iG-uôh-q-ŸÛz-¯h-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།