M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-hï-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»-¾-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅü


2005.11.24

{}ü üM-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-¼Û¤-HÛ-¥ã¼-±h-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ- ¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-±ôP-ºƒï¾-HÛ-fh-mÅ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-ŸÛG-¾Å- Zïm-DºÛ-¼P-zŸÛm-¤Ûm-Ç+ô¼- ¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-¤DÅ-hzP-±ôÅ-hrh-ŸÛz-ˆÛ-G¸ÛGÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü hïºP- wËÛ-¾Û-qÛm-ÅÛºÛ-M¾-Å- ¤×-mÛ-¾º-¼Þ- Ç~ä¼Þ-mï- hP- Dï¤-„Ëô-^Û-»ü ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ü ¾-ºô-Åï-ü ¤×-¾ï-ÁÛ-»ü wËÛ-¾Û-qÛm-ÅÛ-ü ÅÛP-G-q×ô¼ü fºï-¾ïm-^ïü hP-hï-zŸÛm- ¶Û‡-a¤-zTÅ-¾Å-Iâz-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤Z¤-£ï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG- ±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-DG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-Ç+Ý-±z-n¤Å-mÅ- uÛ¼-M-mG-hï-zŸÛm-±ôP-ºƒï¾-HÛ-fh-mÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤Z¤-£ï¾-»Þ¾-DG-hP-D-Gbh-¿e-zÞ-»Ûm-¼ÞP- M-mG-GÛ-Fô¤-¼ºÛ-ÇKô-¤ô-xï-z-mÅ-z¸ÞP- M-mG-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-»Ûm-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-DG-GÛÅ-M-mG-mP-hPôÅ-¸ôG-xÛ¼-ºiïm-HÛ-¥ã¼-±h-hP-Gô-Ç+zÅ-Wï-Vï¼-ÅôP-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Gž-ºhôm-‚Å-ºhÝG- »P-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-zT¼-ŸÝÅ-qºÛ-Íï-Áï-»-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¤DÅ-hzP-Ç+Ý-ŸzÅ- ÍÛwË-²¾-ͺ-¾Û- »ÛÅ-GÅÞPÅ-m-ü ¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤fÞm-±ôGÅ-hï-zŸÛm- Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP- hq¾-º‚ô¼-mÝÅ-ÇeôzÅ-Vï-zºÛ-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-¸¤-q-¿e-zÞºÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ- xôGÅ-GZÛÅ-fh-mÅ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-Gô-Ç+zÅ-zCæm-fÞz-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-»P-Gž-ºhôm-‚Å-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎